Precisie landbouw project “MAXSUS” kan van start.

Precisie landbouw project “MAXSUS” kan van start.

Ruim 9 maanden na de aanvraag is ons project “MAXSUS” in aanmerking gekomen voor de subsidie POP3 “Samenwerking voor innovaties Drenthe 2016”. Dit precisie landbouw project hebben drie akkerbouwer: Ger Evenhuis, Alko Tolner en Jan Reinier de Jong gezamenlijk aangevraagd. De akkerbouwers zijn alle drie gebruikers van de Agleader Optrx gewassensor en zien de mogelijkheden om met gewassensoren hun bedrijfsvoering te verbeteren. Het project MAXSUS heeft als doelstelling de voorspelbaarheid van de oogst te vergroten en de gewasgroei plaats-specifiek te kunnen stimuleren naar een binnen het perceel homogene en hogere opbrengst. MAXSUS is een samenvoeging van Maximum Sustaineble, maximaal duurzaam. Ten behoeve van precisielandbouw zal een nieuwe koppeling ontwikkeld worden tussen gemeten data enerzijds en sturing op bodemparameters in de praktijk anderzijds, zodat de nieuwe data ook daadwerkelijk door de agrariërs in hun bedrijfsvoering gebruikt kan worden. Het uiteindelijke doel is het realtime kunnen sturen van de teelt, waarbij op het juiste moment de juiste hoeveelheid middelen (gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen) worden gebruikt die het gewas nodig heeft, zodat het milieu minder wordt belast en de bemesting in evenwicht is met de gewasgroei. De agrariërs worden in dit project ondersteund door Nicole Bartels van NB Advies. Nicole, beter bekend als de “Databoerin”, heeft zich gespecialiseerd in Smart Farming en neemt het projectmanagement en de inhoudelijke begeleiding voor haar rekening.

“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

pastedimage-4eu logologo snn