Verslag infoavond zonnepark Daalkampen

Verslag infoavond zonnepark Daalkampen

Verslag informatieavond zonnepark Daalkampen

Op donderdag 24 mei jl. heeft er een informatieavond over het zonnepark Daalkampen plaatsgevonden. De aankondiging en uitnodiging voor deze avond heeft in de Weekinweekuit en op de website van de buurtvereniging gestaan. Tevens is deze breed gedeeld via social media (facebook, twitter, linkedIn). Ook zijn een paar direct aanwonenden persoonlijk benaderd en uitgenodigd. Tijdens de bestuursvergadering van de Wijkvereniging van 21 maart jl. is een korte toelichting op de plannen en de geplande informatieavond gegeven. Tijdens deze vergadering is aangegeven dat ze op de hoogte waren van de plannen. Wel bestond er wat onduidelijkheid over de exacte locatie.

De avond is bezocht door 56 belangstellenden.

De avond heeft vorm en inhoud gekregen aan de hand van een presentatie (zie website):

– een inleiding op de avond, waarin ik mijzelf voorstelde (wie ben ik en waarom doe ik dit) en een inleiding heb gegeven op het plan

– een toelichting op het park (door Groenleven)

– een toelichting op de benodigde procedure (door BügelHajema)

– participatie en vragen

Gedurende en na de presentatie was er ruimte voor het stellen van vragen.

Tijdens de inleiding is aangegeven dat sinds 2012 wordt gesproken over de mogelijkheden voor het realiseren van een zonneakker op Daalkampen IV. In de ruimtelijke verkenning zonne-akkers Provincie Drenthe (04-04-2014) wordt de locatie genoemd. Tijdens de vergadering van 17 maart 2015 heeft het college besloten de locatie aan te wijzen als potentiele zonneakker voor een periode van maximaal 20 jaar. Dit ter overbrugging tot de grond daadwerkelijk voor woningbouw gaat worden gebruikt.

Ondanks deze voorgeschiedenis en eerdere berichtgeving in de media gaf een aantal aanwezigen aan dat zij niet op de hoogte waren van het plan en het plan ze overviel. Ze voelden zich slecht geïnformeerd door de gemeente. De aanwezigen willen dat er beter gecommuniceerd wordt over het plan. Ze willen mee kunnen praten over het plan en op de hoogte gehouden worden.

Ik heb aangegeven dat ik door een ieder benaderd kan worden en ik bereid ben ieder persoonlijk te woord te staan om vragen te beantwoorden. Ook heb ik aangegeven voor de zomervakantie nog een avond te organiseren over de stand van zaken. De (wijze van) aankondiging en de uitnodiging zal zo zorgvuldig mogelijk door mij worden gecommuniceerd. Tevens is aan het einde van de avond afgesproken in een klein comité verder te praten over het zonnepark.

Door Groenleven is de opzet en de inrichting van het park toegelicht. Aandacht is besteed aan de landschappelijke inpassing, waarbij expliciet aandacht is besteed aan de randen van het park in relatie tot zichtbaarheid en beleving. Vragen hierover zijn beantwoord en toegelicht aan de hand van beeldmateriaal opgenomen in de presentatie. Ingegaan is op het dubbelgebruik van het park door het houden van schapen in beheer van een zorgherder. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden door de zorgherder betrokken bij het natuurlijk onderhoud van het park.

Ten aanzien van veiligheid is aangegeven dat het park (door opgaande beplanting vrijwel niet zichtbaar) wordt afgesloten met een hek. Aangegeven is dat er alleen een mogelijk ongewenste situatie kan ontstaan indien moedwillig schade wordt toegebracht aan (onderdelen van) het park.

Op de vraag of er bekend is of er gevolgen zijn voor de gezondheid is aangegeven dat dat niet bekend is. In buurlanden waar al geruime langere tijd zonneparken worden geëxploiteerd heeft dit ook de aandacht en zijn voor alsnog geen effecten op de gezondheid geconstateerd.

Tevens is de vraag gesteld waarom er voor deze locatie is gekozen aangezien er in december 2017 beleid is vastgesteld door de gemeente omtrent de omvang en locatie voor het realiseren van zonneakkers.

Hiervoor wordt verwezen naar het eerder genoemde beleid. Tevens is uitgelegd dat in andere provincies juist het beleid gehanteerd wordt om dergelijke ontwikkelingen aangrenzend aan bebouwing te realiseren om maatschappelijke en landschappelijke redenen.

Tijdens de presentatie is aangegeven dat er een grote maatschappelijke opgave en verantwoordelijkheid voor het realiseren van duurzame energie voor ons ligt. Er moet nu actie ondernomen worden om aan de opgave voor Nederland te voldoen. Nederland loopt niet voorop als het gaat om het opwekken van duurzame energie. Door aanwezigen is aangegeven dat ze ook niet tegen het opwekken van duurzame energie zijn en er ook begrip is dat voldaan moet worden aan een maatschappelijke opgave.

Als laatste heeft BugelHajema de procedures die bij de aanvraag van de vergunningen horen toegelicht. Aan de hand van een aantal slides is uitgelegd wat een bestemmingsplan inhoudt en zijn alle stappen getoond. Aangegeven is dat in andere gemeente vaak gekozen wordt voor het realiseren van een zonnepark middels een vergunning. De gemeente heeft expliciet aangegeven dat zijn dit middels een bestemmingsplan willen regelen (zie ook beleid zonneakkers).

Er is een vraag gesteld over mogelijke planschade. Aangegeven is dat een ieder vrij is een planschade verzoek in te dienen bij de gemeente. Indien er sprake is van planschade dan zal dat op de initiatiefnemer worden verhaald.

Als afsluiting is gesproken over participatie voor de omwonenden. Er is een voorstel gedaan om de buurtvereniging een bijdrage te geven. De inwoners is deelname aan de postcoderoosregeling voorgelegd. Deze regeling maakt het inwoners mogelijk deels eigenaar te worden van het zonnepark om stroom te verkrijgen voor een scherp tarief omdat er geen energiebelasting en btw betaald hoeft te worden.

Vragen die onbeantwoord zijn gebleven of indien men gebeld wil worden dan is men in de gelegenheid gesteld een formulier in te vullen en in te leveren. Ook kon men een e-mailadres achter laten als men op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen. Er zijn zes formulieren met vragen of een terugbelverzoek ingeleverd.

Na afloop hebben veel mensen mij nog aangesproken. De meesten vonden het een duidelijk verhaal al was niet iedereen even gelukkig met het plan. Ook waren er positieve reacties over de aanpak en gaf een aantal aan “liever zonnepanelen dan een woonwijk” op de locatie te zien.

Afgesproken is dat de mensen de presentatie kunnen zien via mijn site.