Themamiddag Biodiversiteit 11 juli 2018 Boer

Themamiddag Biodiversiteit 11 juli 2018 Boer

Themamiddag Biodiversiteit 11 juli 2018

‘Boer – Bij – Burger’

Biodiversiteit staat volop in de belangstelling. Veel partijen zijn zoekende naar een praktische en haalbare invulling om biodiversiteit te stimuleren. Met deze bijeenkomst laten we zien welke maatregelen er zoal genomen worden, welke ideeën er leven en wat de impact hiervan is. De boer, de bij (biodiversiteit) en de burger staan hierbij centraal. Wij heten u graag van harte welkom deze middag op ons akkerbouwbedrijf in Odoorn.

deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door: Stichting Veldleeuwerik, Agrifirm, BASF, provincie Drenthe, Agrarische Natuur Drenthe

Inloopavond zonnepark Daalkampen 3 juli.

Inloopavond zonnepark Daalkampen 3 juli.

Graag wil ik u uitnodigen voor een inloopavond over het zonnepark Daalkampen. Op dinsdagavond 3 juli kunt u tussen 18:00 en 21:00 kennis nemen van de plannen en hierover in gesprek gaan.

U bent van harte welkom op dinsdagavond 3 juli in MFA het Hunzehuys aan de Molenstraat 3 in Borger.

Ik kijk uit naar uw komst.

Met vriendelijke groet,   Jan Reinier de Jong

3D beelden van het zonnepark (met 3 versies)

3D beelden van het zonnepark (met 3 versies)

Om het zonnepark goed in het landschap op te laten gaan hebben we Lindemans landschapsarchitecten een plan laten maken. In de eerste opzet is er gekozen voor een struikenrij van sleedoorn rondom het park. De hoogte van deze bosschage zou dan ongeveer 5 meter worden. Op de eerste info avond kwam duidelijk naar voren dat men liever lagere beplating zou willen. In bijgevoegde link kunt u de situatie middels 3D beelden bekijken. Het oorspronkelijke plan met 5 meter beplating is te zien, maar ook een alternatief met lagere beplanting van 2,5 meter wordt getoond. Het zonnepark is van verschillende kanten zichtbaar gemaakt. Via de muisknop kunt u op verschillende plaatsen 360 graden rond kijken zodat er een duidelijk beeld ontstaat van hoe het aanzicht van het park zou kunnen worden.

Tijdens het gesprek in klein comité hebben we deze 3D beelden voor het eerst laten zien. Er is toen aangegeven dat de beplanting nog lager zou moeten.  Dit betekent dat we de opstelling van de panelen zouden moeten aanpassen. We kijken nu of dat technisch en financieel haalbaar is. Ook is tijdens dit gesprek voorgeteld om dezelfde beplating te gebruiken die ook in de groene strook in de wijk staat. En om deze groene strook door te trekken in het park. Dit betreft hulst en meidoorn. Ook daar wordt serieus naar gekeken.

Via onderstaande link is het oorspronkelijke plan (5 m hoge bosschages)  te zien, het aangepast (2,5 m hoog) plan en later gemaakt alternatief plan met een andere opstelling van de panelen totaal 2 meter hoog.

https://www.theimagineers.com/zonneparkdaalkampen/v2/#Voetpad_Trechterbeker/Aangepast_Plan/

verslag 11 juni jl, gesprek in klein comité Zonneakker Daalkampen

Op maandag 11 juni 2018 is er een bijeenkomst in klein comité geweest over het zonnepark Daalkampen. De aanwezigen op deze avond hebben allen aangegeven deel te willen nemen aan deze avond. Twee personen waren verhinderd.

De avond is begonnen met een voorstelrondje. Aansluitend is er teruggeblikt op de informatieavond die op 24 mei heeft plaatsgevonden. De aanwezigen geven aan dat de toen gegeven informatie voor veel mensen nieuw was. Omdat de plannen al verder gevorderd waren dan verwacht voelde men zich overvallen. De locatie en de omvang van het park roepen vragen op. De wijkbewoners geven aan dat ze meer transparantie van de gemeente hadden verwacht. De gemeente geeft aan dat communicatie met bewoners een belangrijk speerpunt is van de gemeente en de gemeente hier graag lering uit wil trekken. De gemeente betreurt het dat de bewoners zich slecht geïnformeerd voelen. Een bewoner spreekt zijn zorg uit of het zonnepark t.z.t verder uitgebreid kan worden. De gemeente verwijst hiervoor naar het genomen collegebesluit in 2015 en geeft aan dat het aansluitende stuk landbouwgrond hierin niet is opgenomen.

Vervolgens wordt gebrainstormd over de opzet en inrichting van het plan. 3D beelden worden getoond om inzicht te krijgen in de situatie. Naast de oorspronkelijke geplande 5 meter hoge bosschages is ook een variant met 2,5 meter bosschages getoond. Aanwezigen geven aan dat de eerstgenoemde 5 meter hoge bosschages het uitzicht vanaf de woningen aan de Trechterbeker volledige teniet doet. Vanuit de bewoners wordt aangegeven dat het wenselijk is om te kijken naar een lagere opstelling en lagere bosschages. Hiermee blijft de horizon zichtbaar. De aanwezigen zijn zich ervan bewust dat een lage opstelling van de zonnepanelen niet samengaat met het houden van schapen in het beheer van een zorgherder. Er zal worden gekeken naar de financiële en technische mogelijkheden van een lagere opstelling.

In de wijk is een grote diversiteit aan bosschages te vinden waar veel verschillende vogelsoorten leven. Het omzomen van het zonnepark met een verscheidenheid aan bosschages die vogels aantrekken (in plaats van één soort struikgewas) zou het zonnepark meerwaarde kunnen geven. Als mogelijke soorten worden meidoorn en hulst genoemd.  Aan de achterzijde van het park is een sloot ingetekend. Aangegeven wordt dat bosschages de voorkeur hebben t.o.v. een sloot met uitzicht op de zonnepanelen.

Tot slot is er ruimte voor vragen. Er wordt gevraagd naar geluidsoverlast van de omvormers/ transformatorhuisjes. De gemeente geeft aan dat hiervoor geluidsnormen gelden. De praktijk laat zien dat er geen geluidoverlast is.

Besproken wordt hoe draagvlak gemeten wordt. Draagvlak is niet uit te drukken in een getal maar moet gevoeld en ervaren worden. Aangegeven wordt dat participatie niet automatisch draagvlak betekent. Er wordt verder gesproken over participatie in het project door buurtbewoners. De mogelijkheden van een postcoderoos worden besproken. De kanttekening die hierbij geplaatst wordt is dat een inwoner van Borger ook kan meedoen terwijl hij de ‘lasten’ minder zal ervaren. Een ander idee is het oprichten van een gebiedsfonds. Er wordt een donatie gedaan aan het fonds. Het fonds kan ingezet worden naar eigen inzicht ten behoeve van de wijk Daalkampen.

Voor het vervolg geven de aanwezigen aan dat het van belang is dat de aankomende informatieavond binnenkort plaatsvindt in verband met de lopende procedure en dat buurtbewoners hiervoor persoonlijk worden uitgenodigd middels een brief.

Wij danken de aanwezigen voor hun input en inzet om mee te denken over dit plan.

CDA Kamerlid Von Martels op bezoek in Odoorn.

CDA Kamerlid Von Martels op bezoek in Odoorn.

Op vrijdag 1 juni bracht het CDA Tweede Kamerlid Maurits von Martels een bezoek aan Odoorn. Samen met een groep collega Veldleeuwerik telers gingen we het gesprek aan met dit nieuwe gezicht in de kamer. Na een voorstellingsrondje werd er aan de hand van een presentatie gediscussieerd over allerlei actuele zaken waar de landbouw mee te maken heeft. Uiteraard is de systematiek van de Stichting Veldleeuwerik besproken. Daarnaast kwamen oa gewasbescherming, agrarische natuurbeheer, bemestingsnormen en zonne-energie aan de orde. Ook gedeputeerde Henk Jumelet schoof gedurende de ochtend aan. Vervolgens maken we een rondje over ons bedrijf. Na de lunch is er een bezoek gebracht aan het kweekbedrijf van Avebe. Na een korte introductie van Avebe is er gesproken over energie, gewasbescherming, eiwit en GMO. Aansluitend was er een rondleiding door het kassen complex.