verslag 11 juni jl, gesprek in klein comité Zonneakker Daalkampen

Op maandag 11 juni 2018 is er een bijeenkomst in klein comité geweest over het zonnepark Daalkampen. De aanwezigen op deze avond hebben allen aangegeven deel te willen nemen aan deze avond. Twee personen waren verhinderd.

De avond is begonnen met een voorstelrondje. Aansluitend is er teruggeblikt op de informatieavond die op 24 mei heeft plaatsgevonden. De aanwezigen geven aan dat de toen gegeven informatie voor veel mensen nieuw was. Omdat de plannen al verder gevorderd waren dan verwacht voelde men zich overvallen. De locatie en de omvang van het park roepen vragen op. De wijkbewoners geven aan dat ze meer transparantie van de gemeente hadden verwacht. De gemeente geeft aan dat communicatie met bewoners een belangrijk speerpunt is van de gemeente en de gemeente hier graag lering uit wil trekken. De gemeente betreurt het dat de bewoners zich slecht geïnformeerd voelen. Een bewoner spreekt zijn zorg uit of het zonnepark t.z.t verder uitgebreid kan worden. De gemeente verwijst hiervoor naar het genomen collegebesluit in 2015 en geeft aan dat het aansluitende stuk landbouwgrond hierin niet is opgenomen.

Vervolgens wordt gebrainstormd over de opzet en inrichting van het plan. 3D beelden worden getoond om inzicht te krijgen in de situatie. Naast de oorspronkelijke geplande 5 meter hoge bosschages is ook een variant met 2,5 meter bosschages getoond. Aanwezigen geven aan dat de eerstgenoemde 5 meter hoge bosschages het uitzicht vanaf de woningen aan de Trechterbeker volledige teniet doet. Vanuit de bewoners wordt aangegeven dat het wenselijk is om te kijken naar een lagere opstelling en lagere bosschages. Hiermee blijft de horizon zichtbaar. De aanwezigen zijn zich ervan bewust dat een lage opstelling van de zonnepanelen niet samengaat met het houden van schapen in het beheer van een zorgherder. Er zal worden gekeken naar de financiële en technische mogelijkheden van een lagere opstelling.

In de wijk is een grote diversiteit aan bosschages te vinden waar veel verschillende vogelsoorten leven. Het omzomen van het zonnepark met een verscheidenheid aan bosschages die vogels aantrekken (in plaats van één soort struikgewas) zou het zonnepark meerwaarde kunnen geven. Als mogelijke soorten worden meidoorn en hulst genoemd.  Aan de achterzijde van het park is een sloot ingetekend. Aangegeven wordt dat bosschages de voorkeur hebben t.o.v. een sloot met uitzicht op de zonnepanelen.

Tot slot is er ruimte voor vragen. Er wordt gevraagd naar geluidsoverlast van de omvormers/ transformatorhuisjes. De gemeente geeft aan dat hiervoor geluidsnormen gelden. De praktijk laat zien dat er geen geluidoverlast is.

Besproken wordt hoe draagvlak gemeten wordt. Draagvlak is niet uit te drukken in een getal maar moet gevoeld en ervaren worden. Aangegeven wordt dat participatie niet automatisch draagvlak betekent. Er wordt verder gesproken over participatie in het project door buurtbewoners. De mogelijkheden van een postcoderoos worden besproken. De kanttekening die hierbij geplaatst wordt is dat een inwoner van Borger ook kan meedoen terwijl hij de ‘lasten’ minder zal ervaren. Een ander idee is het oprichten van een gebiedsfonds. Er wordt een donatie gedaan aan het fonds. Het fonds kan ingezet worden naar eigen inzicht ten behoeve van de wijk Daalkampen.

Voor het vervolg geven de aanwezigen aan dat het van belang is dat de aankomende informatieavond binnenkort plaatsvindt in verband met de lopende procedure en dat buurtbewoners hiervoor persoonlijk worden uitgenodigd middels een brief.

Wij danken de aanwezigen voor hun input en inzet om mee te denken over dit plan.