Groen Links Tweede Kamerlid Bromet te gast

Groen Links Tweede Kamerlid Bromet te gast

Op dinsdagmiddag 17 juli bracht het Groen Links Tweede Kamerlid Laura Bromet een bezoek aan ons akkerbouwbedrijf. Op Twitter gaf het kamerlid aan graag eens de boer op te gaan. In overleg met de gemeentelijke fractie van Groen Links is Bromet uitgenodigd in Odoorn. Samen met nog twee collega Veldleeuwerik telers Roelof Tuin en Ger Evenhuis, Pieter de Groot en Bjon Hanssen van de fractie GL Borger-Odoorn gingen we het gesprek aan met dit frisse gezicht in de kamer. Na een korte voorstellingsronde werd aan de hand van een presentatie gediscussieerd over actuele zaken waar de landbouw mee te maken heeft. Uiteraard is de systematiek van de Stichting Veldleeuwerik besproken. Daarnaast kwamen oa biodiversiteit en natuur, bodem, de steeds kleiner wordende kloof tussen biologische- en gangbare landbouw, natuurbeheer en zonne-energie aan de orde. Bromet gaf aan dat Groen Links landelijk wil werken naar een “stip aan de horizon”  qua agrarisch beleid. De systematiek van Stichting Veldleeuwerik zou daar maar zo in kunnen passen. Al met al een heel open en plezierige bijeenkomst.

Verslag inloopavond 3 juli zonnepark Daalkampen

Verslag inloopavond 3 juli zonnepark Daalkampen

Op 3 juli heeft een goed bezochte inloopavond plaatsgevonden in de MFA ‘het Hunzehuys’ te Borger. Ongeveer zestig bewoners van de woonwijk Daalkampen hebben deze avond bezocht.

Het doel van deze avond was om met de bewoners in gesprek te gaan en inzicht te geven over de huidige stand van zaken omtrent het zonnepark.

BügelHajema was aanwezig om toelichting te geven op de procedures rondom vergunningen, GroenLeven heeft uitleg gegeven over technische aspecten en de mogelijke vormgeving van het zonnepark, een vertegenwoordiger van de Gemeente Borger-Odoorn gaf toelichting over het beleid.

Tijdens deze inloop konden inwoners schetsontwerpen (3D-beelden) bekijken. Er werden drie varianten getoond. Een variant met bosschages van 5 meter, een variant met bosschages van 2,5 meter en een variant met bosschages van 2 meter. De laatste twee varianten waren het gevolg van overleg met bewoners. Voor de laatste variant was een lage opstelling ingetekend (opstelling tot 1,94 meter).

De reacties op de ontwerpen die tijdens de inloopavond zijn getoond waren overwegend positief. Hoewel de meeste bewoners de voorkeur geven aan de lage opstelling, werd door een aantal mensen ook aangegeven juist een grote hoge bomenrand te prefereren. De bosschages (hoog of laag) en de rondlopende schapen geven een natuurlijk karakter. Dit vinden de bewoners belangrijk.

Onder de aanwezigen waren ook een aantal bewoners die tegen de komst van het zonnepark zijn. De meest gehoorde bezwaren zijn de locatie en de omvang van het park en daaruit voortvloeiend het belemmerde uitzicht. Tevens heeft men zorgen geuit omtrent straling en geluidshinder.

De rol van de gemeente is veelvuldig besproken. Bewoners geven aan dat de communicatie in het verleden onvoldoende is geweest.

Bewoners geven aan dat participatie in het project tot meer draagvlak zal leiden. Hierover is veel gesproken. Uit voorgaande bijeenkomsten zijn een aantal ideeën aangedragen.  De postcoderoos, een jaarlijkse donatie aan de buurtvereniging maar ook het zogenaamde ‘gebiedsfonds’ is besproken. Uit de gesprekken blijkt dat de bewoners dit allen op hun eigen manier ervaren. Het gebiedsfonds lijkt het meest passend zodat het gebied de financiële vergoeding naar eigen wens kan invullen.

Verslag themamiddag Boer-Bij-Burger 11 juli

Verslag themamiddag Boer-Bij-Burger 11 juli

Op 11 juli organiseerden we een themamiddag over biodiversiteit. Biodiversiteit staat volop in de belangstelling. Veel partijen zijn zoekende naar een praktische en haalbare invulling om biodiversiteit te stimuleren. Met deze bijeenkomst hebben laten we zien welke maatregelen er zoal genomen worden, welke ideeën er leven en wat de impact hiervan is. Er waren 4 sprekers die ieder vanuit hun eigen kant het onderwerp belichten:

Bas Volkers Bas startte de middag, hij is coördinator cluster Natuurcombinaties bij het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Door het belang en de (economische) waarde van natuur en natuurlijke processen voor een sector in beeld te brengen, ontstaat er in die sector een belang om zorgvuldig met de natuur om te gaan.

Jan Reinier de Jong vertelde over zijn akkerbouwbedrijf waar duurzaamheid, innovaties en oog voor biodiversiteit hoog staan. De Jong is actief in agrarisch natuurbeheer. Op zijn bedrijf heeft hij akkerranden voor insecten en amfibieën en voedselvelden voor akkervogels. Hij is DB lid van de cooperatie Agrarische Natuur Drenthe.

Kirsten Haanraads Kirsten werkt als adviseur Public Afairs bij Natuurmonumenten. Natuurmonumenten zet zich in om de natuur in Nederland en onze karakteristieke landschappen te beschermen en versterken. Dat natuur en de landbouw elkaar meer opzoeken is hierbij onvermijdelijk.

Ronald Visschers Ronald sloot de middag af, hij is sinds augustus 2017 directeur van Top Institute for Food and Nutrition (TiFN). TiFN is een uniek platform waar de industrie en de academische wereld samenkomen en samenwerken om baanbrekende innovaties in voedsel en voeding te creëren. TiFN stelt de voedingsindustrie in staat om grote maatschappelijke problemen aan te pakken.

Deze bijeenkomst werd mede mogelijk gemaakt door: Stichting Veldleeuwerik, Agrifirm, BASF, provincie Drenthe, Agrarische Natuur Drenthe, familie De Jong

 

Onderstaande verslag geschreven door Roy Schutte en stond 13 juli in het Dagblad van het Noorden

In Odoorn staan alle neuzen dezelfde kant op: zorg voor natuur en landbouw sluiten elkaar niet uit

Initiatieven genoeg om de landbouw te verduurzamen, maar er moet niet alleen naar boeren gekeken worden bij het natuurvriendelijker produceren van voedsel.

Alleen wanneer de hele maatschappij zich bewust wordt van de voordelen van het combineren van landbouw en natuurwaarden, kunnen boeren stappen zetten. ,,We moeten naar een natuurinclusieve samenleving”, stelt akkerbouwer Jan Reinier de Jong.

Hij belegde een bijeenkomst op zijn bedrijf in Odoorn om met boeren, commerciële en maatschappelijke organisaties, onderzoekers en overheid de toekomst van de natuurbewuste boer te bespreken. Op dit punt stonden alle neuzen dezelfde kant op.

Bas Volkers van het ministerie van LNV: ‘Geen zooitje, maar overgang’

Natuurvriendelijk boeren kan door het maaibeleid aan te passen op het broedseizoen en te variëren met gewassen om de vruchtbaarheid van de bodem te verhogen. ,,We zien tal van initiatieven. Dat is geen zooitje maar een overgang”, stelt Bas Volkers van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit.

Hij ziet dat het natuurbeleid de afgelopen jaren drastisch veranderd is. ,,Eerder zetten we in op het beschermen van de natuur tegen de maatschappij. Sinds de Natuurvisie van 2014 kijken we naar mogelijkheden om samen met de maatschappij natuur te beschermen. Landbouw is daar een onderdeel van.”

‘We hebben Malle Eppies nodig’

Veel boeren willen wel volgens Volkers, maar kunnen of mogen het niet altijd op hun natuurvriendelijke manier werken. Door klimaatopgaven en maatschappelijke druk zijn boeren (moreel) verplicht duurzamer te werken. Technologische vooruitgang kan dat ondersteunen, drones kunnen weidevogelnesten traceren.

Tegelijkertijd is er nog weinig kennis en ervaring, de boer weet niet of het hem iets oplevert. Ook kunnen overheid en andere boeren dwarsliggen bij nieuwe werkwijzen. Volkers vindt kennisdeling essentieel, experimenteren en onderzoeken zijn de eerste stappen. ,,We hebben Malle Eppies nodig die voorop lopen en wat proberen. Van daaruit moeten we de groep in beweging zien te krijgen.”

‘Er moet wel geld verdiend worden’

Jan Reinier de Jong is een van de ‘Malle Eppies’. Als vierde generatie op de boerderij in Odoorn heeft hij de afgelopen twintig jaar het gebruik van chemie en mest verminderd. ,,De bodem is de basis, je moet zorgen dat die op orde is.”

De Jong is actief in het agrarisch natuurbeheer. Zo zaait hij zijn akkerranden in met kruiden en bloemen voor insecten. Voor De Jong is het simpel, het moet wat opleveren. ,,De maatschappij bepaalt wat ik doe. Alles wat ik doe aan natuurinclusieve landbouw is op die plek einde productie. Maar er moet uiteindelijk wel geld verdiend worden, ik heb ook een gezin dat onderhouden moet worden.”

Voedselwetenschapper Ronald Visschers: ‘Duurt nog wel even voor consument wil betalen’

En zolang de consument niet meer wil betalen voor duurzame en natuurvriendelijke producten, zitten er grenzen aan de goede bedoelingen van boeren. ,,Het duurt nog wel even voor consumenten willen betalen voor duurzame producten”, zegt voedselwetenschapper Ronald Visschers.

Volgens de directeur van het Top Institute for Food and Nutrition (TIFN) in Wageningen kiezen consumenten te makkelijk voor niet-duurzame producten omdat omdat ze niet weten wat nou echt goed is. ,,Een Partij voor de Dieren-stemmer kan in de supermarkt zo een kiloknaller kopen. Mensen weten niet wie ze kunnen vertrouwen als het op informatie aankomt. We moeten onderzoeken hoe informatievoorziening het best kan worden ingezet.”