Einde oogst 2017.

Einde oogst 2017.

Op 2 augustus zijn we gestart met de graanoogst. De paar mooie dagen die we hadden zijn goed benut en de brouwgerst was zo van het land. Aansluitend zijn we begonnen met de pootaardappelen. Ondanks een paar buitjes ging het rooien gestaag door tot begin september. Toen werd het echt nat. Half september waren de poters allemaal binnen. De zetmeelaardappeloogst begin oktober ging wat minder vlot. Door de vele regen heeft dit iets langer geduurd dan dat we gewend zijn. Maar op 14 oktober stonden de oliebollen op tafel. De suikerbietenoogst startte op 13 november. Op die dag werd de eerste 16 hectare geoogst. En afgelopen week werd het laatste perceel bieten net voor alle sneeuw en regen gerooid.

De opbrengsten van de gerst waren maar heel gewoon. De kwaliteit was daarentegen wel goed. We hadden dankzij het vroege zaaien weinig last van doorwas. De pootaardappelen hadden een gemiddelde opbrengst. Helaas is er dit jaar wel iets meer schurft aanwezig. De zetmeelaardappels hebben prima geleverd. De kilogram opbrengst lag hoger dan normaal. Het zetmeelgehalte ligt wel iets lager, maar zetmeelopbrengst per hectare is bovengemiddeld. Eerste suikerbieten die gehaald zijn eind november hadden een mooi suikerpercentage. Deze lag met 17,67 boven het landelijke en regio gemiddelde. Opbrengsten schommelen tussen de 90 en 100 ton netto. Dat is een schatting, want de laatste bieten worden pas eind januari geleverd. Tot die tijd proberen we ze zo goed mogelijk te bewaren. Hopelijk komt de Elfstedentocht dan pas in februari.

Demo inwerken groenbemester 6 december 2017

Demo inwerken groenbemester 6 december 2017

Demo inwerken groenbemester

Op ons bedrijf telen we na de zomergerst een bladrammenas. Deze willen we graag inwerken zo half december. Dan kan in de winter de vorst makkelijker in de grond dringen. En dat is wenselijk voor de bestrijding van aardappelopslag en voor de structuur van de grond. Alleen hoe werk je bladrammenas het beste in? In het veld zie je verschillende machines voorbij komen. Op deze demonstratie hebben we 6 machines naast elkaar gezet om de verschillen te zien.

-Schulte FX Roto Mulchmaaier van Pool Agri. Een grote maaier die alles boven de grond in zeer kleine stukken maait.

-Zocon Greencutter van Zonderland: De machine snijdt de groenbemester in kleine stukken en iets inwerkt. Gevolgd door een Unia schijveneg.

-Carrier 300 met CrossCutter Disk van Hombrug  Een soort schijveneg met getande schijven die snijdt en inwerkt.

-TopDown 300 van Homburg. Eer soort werktuigen drager die breed inzetbaar is. De machine heeft een schijveneg en tanden die de grond iets dieper los maakt.

-Klepelmaaier met schijveneg van Henk Stuut. De klepermaaier maait alles in kleine stukjes waarna de schijveneg het iets inwerkt.

-Loofklapper met hakenfrees van ons zelf. We maaien met de loofklapper en werken vervolgens ondiep de bladrammenas in met de frees.

Voorafgaand aan de demo gaf Limagrain uitleg over het nut en de noodzaak van groenbemesters. Peter Begeman van Agrifirm gaf landbouwkundige uitleg tijdens de demo. De komende periode is het demoveld nog te beoordelen en kunnen belangstellenden kijken heo het perceel er na een aantal weken bij ligt.

demo1

EIP-Agri Focusgroep over Duurzame energie in Warschau

EIP-Agri Focusgroep over Duurzame energie in Warschau
Op 22 en 23 november was ik in Warschau waar mocht ik deelnemen in een focusgroep van het EIP-Agri (Europese Innovatie Programma voor landbouw van de Europese Unie). De opdracht voor deze kenniswerkgroep is “Enchacing production and use of renewable energy on the farm”, een thema dat mij erg aanspreekt. Uit een groep van 80 sollicitanten bleef een groep van 20 personen over met allen specifieke kennis over duurzame energie/opwekking. De deelnemers, onder te verdelen in onderzoekers, adviseurs, bedrijfsleven en een enkele boer, kwamen uit heel Europa. Gedurende 2 dagen is volop gediscussieerd over de mogelijkheden, kansen en barrières die de landbouw heeft voor de productie van duurzame energie en hoe die te vergroten. De komende periode gaan de deelnemers in kleine groepjes een mini-paper schrijven waarin ze specifieke thema’s verder behandelen. Gezamenlijk met een Spaanse en Belgische deelnemer richten we ons op de productie van zonne- en windenergie in combinatie met energieopslag. In april komt de groep weer bijeen voor de volgende stap.

Winnaar fotowedstrijd Slimme Vogels

Winnaar fotowedstrijd Slimme Vogels

Op 24 oktober werd bekent dat ik de fotowedstrijd van Slimmevogels.net heb gewonnen. Op het interactieve platform van Slimme Vogels kunnen melkveehouders én andere betrokkenen (als organisaties en vrijwilligers) vragen en praktische tips over zorg voor boerenlandvogels vinden en delen. Samen met aangesloten (kennis)partners Imagro, Aequator en Vogelbescherming Nederland zijn de ingezonden foto’s op schoonheid én inhoud beoordeeld. Mijn foto van een half leeg gegeten zonnebloem werd als beste bekroond. De zonnebloem stond in een akkerrand om ons bedrijf. De rand was ingezaaid met een bloemenmengsel en had vooral tot doel on het insecten leven te stimuleren, voor akkervogels hebben we andere randen. Toch zaten er gedurende het seizoen steeds meer vogels in de rand. En toen de zonnebloemen waren uitgebloeid werden de zaden al snel opgegeten. De eerste prijs is een jaarlidmaatschap bij Vogelbescherming Nederland en daarnaast ook nog eens een overnachting naar keuze op het boerenerf. En daar ben ik erg blij mee.

voor meer info zie:  https://www.slimmevogels.net/fotowedstrijd

Precisie landbouw project “MAXSUS” kan van start.

Precisie landbouw project “MAXSUS” kan van start.

Ruim 9 maanden na de aanvraag is ons project “MAXSUS” in aanmerking gekomen voor de subsidie POP3 “Samenwerking voor innovaties Drenthe 2016”. Dit precisie landbouw project hebben drie akkerbouwer: Ger Evenhuis, Alko Tolner en Jan Reinier de Jong gezamenlijk aangevraagd. De akkerbouwers zijn alle drie gebruikers van de Agleader Optrx gewassensor en zien de mogelijkheden om met gewassensoren hun bedrijfsvoering te verbeteren. Het project MAXSUS heeft als doelstelling de voorspelbaarheid van de oogst te vergroten en de gewasgroei plaats-specifiek te kunnen stimuleren naar een binnen het perceel homogene en hogere opbrengst. MAXSUS is een samenvoeging van Maximum Sustaineble, maximaal duurzaam. Ten behoeve van precisielandbouw zal een nieuwe koppeling ontwikkeld worden tussen gemeten data enerzijds en sturing op bodemparameters in de praktijk anderzijds, zodat de nieuwe data ook daadwerkelijk door de agrariërs in hun bedrijfsvoering gebruikt kan worden. Het uiteindelijke doel is het realtime kunnen sturen van de teelt, waarbij op het juiste moment de juiste hoeveelheid middelen (gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen) worden gebruikt die het gewas nodig heeft, zodat het milieu minder wordt belast en de bemesting in evenwicht is met de gewasgroei. De agrariërs worden in dit project ondersteund door Nicole Bartels van NB Advies. Nicole, beter bekend als de “Databoerin”, heeft zich gespecialiseerd in Smart Farming en neemt het projectmanagement en de inhoudelijke begeleiding voor haar rekening.

“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

pastedimage-4eu logologo snn

Aardappeloogst 2017 afgerond.

Aardappeloogst 2017 afgerond.
Op 7 augustus zijn we begonnen met aardappels rooien. We zijn gestart met een perceel pootaardappelen van het ras Aveka. Het was een perceel waar  enig oogst risico was, dus waren we blij toen de aardappels in de kisten zaten. Vervolgens hebben we eigenlijk steeds door kunnen rooien. Wel stonden we er regelmatig even stil vanwege een regenbuitje. Het voorjaar en de zomer waren erg droog, dus kon de grond de regen wel verdragen. Begin september hadden we de meeste pootaardappelen geoogst. Toen viel er veel neerslag en hebben een langere tijd niet kunnen rooien. In de derde week van september hebben we de pootaardappeloogst afgerond.
Op 30 september zijn we verder gegaan met de zetmeelaardappels. We moesten op 5 oktober leveren aan Avebe, vanwege de weersverwachting zijn we wat eerder begonnen zodat we aan onze leveringsplicht konden voldoen. Aansluitend zijn we gestart met het inschuren van de “fabriekers”. Door de vele regen hebben we een paar dagen stil gestaan. Op 11 oktober zijn we verder gegaan met de laatste hectares bewaaraardappels voor in de schuur. Afgelopen zaterdag hebben de oogst afgerond. Aansluitend hebben we oliebollen gegeten, een echte Drentse traditie die we graag in ere houden.
oliebollen baakken

Doen zit in onze natuur!

Doen zit in onze natuur!

Doen zit in onze natuur.

In Drenthe zijn we van het doen. Samen mooie resultaten mogelijk maken door de schouders eronder te zetten. De provincie Drenthe denkt mee, is creatief en schept de voorwaarden om te ondernemen en initiatieven van de grond te krijgen. Onderstaande verhalen laten ondernemers zien die lef tonen en samen met de provincie Drenthe innovaties neerzetten om trots op te zijn.

Broedplaats Veldleeuwerik, innovatie in landbouw en duurzame energie (energie-accu)

Jan Reinier de Jong - Foto: Marcel J. de Jong

“Ik wilde van kinds af aan al boer worden. Je werkt met de seizoenen, kunt je eigen tijd indelen en bent op en top ondernemer. Het geeft mij de vrijheid om ook andere leuke dingen aan te pakken, zoals de energieopslag die we op het bedrijf hebben.”

“Boeren doe je niet alleen voor jezelf, maar ook voor de volgende generatie. Ik ben de vierde generatie op het bedrijf, dagelijks helpt mijn vader nog mee. Duurzaamheid vind ik belangrijk. Als mijn vader niet goed voor het bedrijf had gezorgd, kon ik het niet overnemen. We moeten dus zuinig zijn op de boerderij, zodat we later wat over te dragen hebben. Want zeg nou zelf: hoeveel bedrijven ken je die in handen zijn van een derde of vierde generatie? Die komen nog vooral voor in de landbouw.”

“De landbouw in Drenthe heeft in de laatste jaren een enorme vooruitgang geboekt. Op het gebied van schaalvergroting, maar ook als het gaat om innovatie en duurzaamheid. Zo zijn wij sinds 2016 de eerste Veldleeuwerik Broedplaats in Nederland. Heel veel mensen kennen de stichting nog niet, maar er zijn al zo’n 400 Nederlandse boeren bij aangesloten. Samen hebben we enorme stappen gemaakt. Mensen roepen vaak van alles over de landbouw, maar weten er eigenlijk weinig van. Op de broedplaats vertellen we wat we doen. Aan schoolklassen, bestuurders en andere geïnteresseerden, maar ook aan boeren van over de hele wereld. Hartstikke leuk om te doen. Alles draait om kennis delen en elkaar inspireren. Kennis is ons machtigste instrument. Daarom doen we hier ook diverse proeven, zoals met een nieuw soort bemesting of een biologische schimmelbestrijder. Vandaar ook de naam broedplaats. We broeden hier op dingen.”

“Ons energieopslag-project is een innovatie waar we ook lang op gebroed hebben. Op het bedrijf hebben we 1050 zonnepanelen. De energie slaan we op in een grote accu: een zeecontainer vol met batterijen. Mijn bedrijf gebruikt deze accu als energiebuffer. Als de energieprijzen gunstig zijn, verkoop ik opgeslagen energie op het net. Hiermee versnellen we de effecten van groene stroomproductie. Ik was de eerste agrariër in Nederland met zo’n systeem.”

“Om innovaties voor elkaar te krijgen moet je een beetje eigenwijs zijn. We hebben een half miljoen geïnvesteerd in een onbewezen techniek, maar inmiddels staan er kopieën in Brabant en in Zuid-Holland. Niet alleen Drenthe heeft er baat bij, maar heel Nederland. Ik hou wel van een beetje pionieren. Als je de kans krijgt om je bedrijf beter, efficiënter of eenvoudiger te leiden, moet je dat gewoon doen.”

“We stonden voor de keuze of we het energieproject wel of niet gingen doen. Dankzij ondersteuning van de provincie Drenthe was het financiële risico minder groot. Zonder de provincie hadden we de stap niet gemaakt. Ze hebben de energie-accu deels gesubsidieerd en ondersteunen ook de broedplaats. Een deel van de tijd die ik daaraan kwijt ben, krijg ik vergoed. Ik heb het gevoel dat de landbouw – en dus ik ook – gewaardeerd wordt. Het beleid wordt in Drenthe niet voor je gemaakt, maar mét je. En daar kunnen veel organisaties wat van leren.”

Jan Reinier de Jong
Akkerbouwer in Odoorn

https://www.provincie.drenthe.nl/diverse-onderdelen/losse-pagina’/doen-natuur/broedplaats/

Het item van Doe Maar Duurzaam (RTL-Z)

Het item van Doe Maar Duurzaam (RTL-Z)

Het RTL-Z programma Doe Maar Duurzaam* heeft afgelopen zomer op ons akkerbouwbedrijf gefilmd. Rob van Leeuwen van Jules Energy heeft dit programma uitgelegd hoe de handel van energie met een eigen batterij-opslag functioneert. En ik mocht vertellen hoe dat in de praktijk werkt. We verkopen onze zonne-energie, opgewekt met de zonnepanelen van Groen Leven, op de verschillende energiemarkten, verbruiken zelf op de meest gunstige momenten en verkopen ook energie aan particulieren. (zie elders op onze site) Hierbij worden de door ATEPS geleverde batterij en de zonnestroom optimaal ingezet door de software van Jules Energy.

*Doe Maar Duurzaam is een informerend programma over diverse ontwikkelingen en innovaties binnen de duurzaamheidsbranche. Dit kan variëren van Energie tot Duurzaam Ondernemen en van Milieu tot Bouw. Doe Maar Duurzaam is het totaalplaatje van verschillende duurzaamheidsaspecten.