Civiele werkzaamheden

Civiele werkzaamheden

De afgelopen periode is er gestart met de civiele werkzaamheden op het zonnepark Daalkampen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door loonbedrijf Stuut. Na het archeologische onderzoek is dit het volgende “zichtbare” werk op het terrein. De afgelopen weken zijn onder begeleiding van twee archeologen de bouwwegen uitgegraven. Deze worden aangelegd om het zonnepark goed bereikbaar te houden. Dit is handig met de aanvoer van de onderconstructie en de zonnepanelen. Maar ook later voor de onderhoudsploeg is het makkelijk als de zonnepanelen goed bereikbaar zijn. En ook de brandweer stelt een goede bereikbaarheid op prijs. Inmiddels zijn er een aantal kleine tussensloten gedempt. Komende periode zullen de bouwwegen aangevuld worden met verharding. Ook zal er een nieuwe hoofdwatergang in de Noordwest hoek gegraven worden. Met de vrijgekomen grond zal het terrein enigszins vlakgemaakt worden. Zo het nu lijkt zal half juli de omheining geplaatst gaan worden. Dan zal ook gestart worden met het slaan van de eerste palen voor de onderconstructie.

Archeologisch onderzoek

Archeologisch onderzoek

Een onderdeel van de bouw van Zonnepark Daalkampen is het Archeologisch onderzoek. In de omgeving van Borger is in het verleden veel gevonden wat naar onze verre voorvaderen herleid. Dus voor dat de aanleg van het zonnepark begint is er in overleg met de huis archeoloog van de gemeente een plan van aanpak opgesteld voor Archeologie. Aan de hand van een bodemscan en hoogtekaarten is er een goed beeld ontstaan van waar eventueel iets van waarde zou kunnen zitten. Afgelopen week heeft een team van archeologen een bodemonderzoek uitgevoerd. Op verschillende delen van het terrein zijn kleine en grote proefsleuven gegraven. Laag voor laag is de ondergrond bekeken en is er gezocht naar sporen. In veel gevallen was de ondergrond door werkzaamheden vanuit het verleden verstoord. En op de niet verstoorde lagen werd weinig gevonden van bijzondere waarde.

 

Informatie avond 24 maart

Informatie avond 24 maart

Geachte mevrouw, meneer,
Eerder bent u geïnformeerd over de ontwikkeling van een zonnepark nabij de Ruigebultsweg. Hiervoor is de vergunning verleend en het bestemmingsplan gewijzigd op 11 oktober 2018.
Nu de bouw dichterbij komt brengen wij u graag op de hoogte van de stand
van zaken. Het voornemen is namelijk om het zonnepark kleiner te maken dan in de eerste instantie het plan was. Hierdoor komt het zonnepark verder van de Diepenveensweg/de wijk Daalkampen te liggen. Een nieuwe bouwvergunning zal hiervoor worden aangevraagd. Zie onderstaande kaartje voor meer informatie over de ligging, afmeting en de stand van de panelen.
Op woensdag 24 maart om 19.30 wordt er een online bijeenkomst met behulp van Microsoft Teams georganiseerd voor omwonenden die hierover vragen hebben. Wilt u hieraan deelnemen? Meld u dan aan door te mailen naar janreinierdejong@hotmail.com.

Hoogachtend,
Jan Reinier de Jong

De aardappelschuur is weer leeg.

De aardappelschuur is weer leeg.

Het leeg halen van de aardappelschuur, altijd weer een bijzonder moment. Een jaar lang hebben we ons best gedaan op onze aardappels. En inmiddels zijn ze verwerkt tot aardappelmeel en eiwit. Deze zetmeelaardappels zijn begin oktober gerooid. Ze zaten mooi in de schuur. Het zetmeelgehalte was rond de 19.5 procent (owg 480 gram). Het tarra was laag met ruim 3 procent. Dankzij het elektrisch beregenen en een minder extreem groeiseizoen dan voorgaande jaren was de opbrengst redelijk. Hierdoor leveren we voor het eerst sinds twee jaar ons zetmeelquotum weer vol.

Einde aardappeloogst.

Einde aardappeloogst.
Ook dit jaar worden er bij het einde van de aardappeloogst oliebollen gegeten. Een vorm van waardering voor iedereen die heeft geholpen de aardappels uit de grond te krijgen. Een traditie van vroeger toen met grote groepen mensen de aardappels nog handmatig uit de grond werden gehaald. Als beloning werden er dan voor de medewerkers oliebollen gebakken.
Afgelopen week zijn op ons bedrijf de laatste zetmeelaardappels gerooid en ingeschuurd. Het groeiseizoen was wederom bijzonder. Half mei zijn de meeste aardappels afgevroren. Dat heeft het gewas behoorlijk teruggezet. De droogte in mei en de maanden daarna hielp herstel niet. Zo droog als het in 2018 en 2019 was, was het afgelopen jaar gelukkig niet. Maar grote hoeveelheden water vielen er helaas weer niet. Gelukkig kunnen we dit jaar een deel van de percelen elektrisch beregenen. In de pootaardappelen zijn er wel verschillen, maar zowel het beste als het slechtste perceel zijn niet beregend. Toch denk ik dat er een positief effect is geweest. Bij de zetmeelaardappelen is dit verschil duidelijker. De opbrengst van de beregende rassen ligt tien tot vijftien procent hoger. Ten op zichtte van vorig jaar is de kilogramopbrengst gemiddeld hoger en ook het zetmeelpercentage is iets beter. Al met al, kon minder…..