De eerste pootaardappelen aan de maat.

De eerste pootaardappelen aan de maat.

In de laatste week van juli waren de eerste aardappels aan de maat. Pootaardappelen zijn aardappels die het volgend seizoen weer gepoot worden. Deze aardappels moeten aan een bepaalde maat voldoen. De meest gangbare maat is 28/55. De aardappels moeten dus tussen de 2,8 en 5,5 cm dik zijn. Gedurende het seizoen meten we regelmatig de dikte. De eerste rassen zijn inmiddels dik genoeg. Dan kan het loof eraf en stoppen de knollen met groeien. Tegenwoordig doen we dat met een loofklapper. Niet dat we dat willen, want het kost veel tijd, veel brandstof, elke 3 meter wordt door het gewas gereden en er beschadigen knollen, maar chemisch is dit niet meer mogelijk. Ongeveer 3 weken na de loofdoding kunnen de pootaardappels gerooid worden.

Eerste inkoopstation geplaatst.

Eerste inkoopstation geplaatst.

Vandaag stond er een 120 tons kraan op het terrein van zonnepark Daalkampen. Deze kraan heeft het inkoopstation van een vrachtwagen op zijn definitieve plaatst getild. Dat was een hele klus. Het totaal gewicht van het gevaarte is 45 ton. Een inkoopstation is eigenlijk een groot stopcontact. Vanaf dit “huisje” gaat de geproduceerde elektriciteit op het net. Aan de andere kant van het park wordt tzt een tweede inkoopstation geplaatst.

Stand van het gewas.

Stand van het gewas.

Vanaf nu worden de dagen weer korter. De langste dag is alweer geweest. De langste dag is een ijkpunt voor de stand van de gewassen. De stelregel was vroeger dat de gewassen op de langste dag dicht moeten zitten. De grond moet dan dus volledig bedekt zijn. De laatste jaren zien we eigenlijk dat eerste week juni dit vaak al het geval is. De aardappels zaten begin juni al nagenoeg dicht. De suikerbieten daarentegen niet. De bieten hebben veel last van het bodemleven. Vrijlevende alen, maar pleksgewijs ook ritnaalden en engerlingen zorgen voor veel uitval en traag ontwikkelende planten. Daar wordt je als boer niet blij van en achteraf is er weinig meer aan te doen. De aardappels staan er dus wel mooi op, ook al zijn deze iets later dan voorgaande jaren. De brouwgerst heeft niet geleden van het koude voorjaar. En ook de grote hoeveelheden neerslag in mei heeft geen schade gedaan. De gerst staat er geweldig mooi op. Naar een zeer natte meimaand kwam een warme juni maand. Er viel in deze periode maar weinig regen. Waar collega’s om on heen het zwaar te verduren kregen bleven grote hoeveelheden regen op ons bedrijf uit. Momenteel is het droog en overwegen we te gaan beregenen. De weerberichten voorspellen de komende dagen nog wat hemelwater. Mocht dit niet gaan vallen dan komt de beregeningshaspel uit de schuur.

Werkzaamheden percelen Daalkampen

Werkzaamheden percelen Daalkampen

Op korte termijn zullen de eerste werkzaamheden op de percelen waar zonnepark Daalkampen komt beginnen. Dit betreft vooral werkzaamheden van landbouwkundige aard. De grond heeft een beetje aandacht nodig. De natte oogst afgelopen herfst heeft letterlijk zijn sporen na gelaten. De komende periode zal de grond in ere hersteld worden. Er zullen delen gemaaid en gefreesd worden. De percelen zullen losgetrokken worden met een cultivator en vervolgens worden ze geëgaliseerd. Aansluitend zal het terrein worden ingezaaid met een kruidenrijk grassenmengsel.

Einde voorjaarswerk 2021.

Einde voorjaarswerk 2021.

De rust is (even) terug gekeerd. De voorjaarswerkzaamheden zijn nagenoeg achter de rug. Op 19 april gingen de laatste aardappels de grond in. Vervolgens zijn de laatste wintervoedselvelden gezaaid. Er moeten nog een paar bloemenranden gezaaid worden, maar daar is het eigenlijk nog te koud voor.

De eerste week van maart werd de brouwgerst gezaaid. De grond lag mooi en het was relatief droog. Half maart viel er wat regen waardoor het werk even stil lag, maar eind maart waren de bieten gezaaid en de eerste zetmeelaardappels al gepoot. Af en toe viel er wat regen en sneeuw maar de omstandigheden waren prima. Half april werd het zelfs droog, vergelijkbaar met 2020 maar met heel andere temperaturen. Vorig jaar was het erg warm, nu was het erg koud met een schrale wind. Eind april, begin mei viel er de nodige regen, wat de groeiomstandigheden verbeterden. Maar het is koud. De gerst heeft de nodige vorstschade. In de suikerbieten is dit gelukkig niet te zien, maar de stand is matig en een paar mooie warme dagen zijn zeer welkom. Dat geldt ook voor de aardappels. Ondanks dat we iets eerder gestart zijn met poten, zijn de aardappels nog niet verder dan voorgaande jaren. Hopelijk komt er binnenkort iets warmer weer aan en gaan we een normaal groeiseizoen tegemoet.

akkerranden zaaien

Voorjaar 2021.

Voorjaar 2021.

Begin maart was er al volop activiteit op ons bedrijf. Een aantal loonbedrijven reden hier verschillende meststoffen uit. Van der Stelt begon op 1 maart als eerste met de Natu C, een kalimeststof die we gebruiken op brouwgerst en pootaardappelen. Twee dagen later werd er door Bruggers varkensdrijfmest geïnjecteerd, dit is de basis bemesting voor de zetmeelaardappels en de suikerbieten. En ook Meilof spoot begin maart de protamylasse op het land, ook een kali meststof, maar met minder stikstof als Natu C. In die zelfde periode strooiden we zelf NaKaMag op het land en spoten we NTS om onze gewassen van een perfect afgestemde hoeveelheid mineralen te voorzien. Aansluitend werd de brouwgerst gezaaid. Deze ging onder prima omstandigheden de grond in. Eind maart waren alle percelen al mooi groen. Vervolgens zouden de suikerbieten de grond in. Maar tijdens de eerste zondag van maart regent het behoorlijk. Pas drie dagen later op 10 maart werd het eerste perceel suikerbieten gezaaid. De dagen daaropvolgende viel er ruim 40 mm regen. Pas 22 maart konden we verder met het zaaien van de suikerbieten. Een paar dagen laten zijn we begonnen met het poten van de zetmeelaardappels. Dit gebeurde om bijzonder mooie en warme omstandigheden. Begin april startten we met de pootaardappel. Toen stonden de eerste suikerbieten er al boven. Het Paasweekend gaf enige rust. Een mooi moment om alles even op een rij te zetten. Het weer ging terug van voorjaar naar winter. Gure buien met hagel, sneeuw en harde wind volgden elkaar in een rap tempo op. We zijn ruim over de helft met poten. Het schiet mooi op. Die laatste 30 ha aardappels komt er ook wel in.  En dan maar zien wat het seizoen ons brengt. De start is in ieder geval hoopvol.

Een suikerbietje komt net boven de grond.      Aardappels poten achter de boerderij.

Verslag informatie avond 24-3 verkleinen/aanpassen zonnepark

Verslag informatie avond 24-3 verkleinen/aanpassen zonnepark

VERSLAG INFORMATIEAVOND ZONNEPARK DAALKAMPEN

Datum: 24 maart 2021, 19.30u

Onderwerp: Presentatie aangepast ontwerp zonnepark

Genodigden: omwonenden en bewoners rondom project Zonnepark Daalkampen

 

Kort verslag

Op 24 maart 2021 heeft via Teams een online informatieavond plaatsgevonden over het aangepaste ontwerp van Zonnepark Daalkampen. Via een brief zijn ca 300 omwonenden van het zonnepark uitgenodigd om zich aan te melden, waarna een link voor de Teams vergadering werd verzonden. Op deze wijze hebben zich 14 geïnteresseerden aangemeld. Naast omwonenden van het zonnepark, is ook de gemeente Borger-Odoorn en GroenLeven uitgenodigd om de informatieavond bij te wonen. Namens de gemeente hebben Dhr. Krikke en Dhr. Brink de avond bijgewoond. Namens GroenLeven waren Dhr. Santema en Mevr. Pool aanwezig.

Presentatie

De presentatie over het aangepaste ontwerp van het zonnepark is gegeven door Jan Reinier de Jong. Kern van de presentatie is dat het park kleiner wordt en verder van de woonwijk kan worden gebouwd.

Vragen

Na de presentatie kregen deelnemers de gelegenheid om vragen te stellen. De volgende vragen zijn gesteld:

  Vraag Antwoord
1 Blijft de locatie van de hekwerken aan de oostzijde (wijk) hetzelfde, of schuift deze mee met de nieuwe contour? De hekwerken vallen onder het bouwwerk en die zullen mee opschuiven. Die zullen ook verder van de wijk af komen te liggen.
2 Wat gebeurt er dan met de overgebleven driehoek. Krijgt die nu een andere bestemming? Wie gaat dat onderhouden, weten we wat de plannen zijn? De Gemeente is grondeigenaar en die zal dat weer vrijgeven voor agrarisch gebruik.

 

 

3 Het oorspronkelijke plan wordt gewijzigd, wat betekent dit voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning? Het nieuwe ontwerp past binnen de regels van het geldende bestemmingsplan. Alleen de omgevingsvergunning wordt gewijzigd. De huidige omgevingsvergunning blijft bestaan als de wijzigingen om welke reden dan ook geen doorgang kunnen vinden.
4 Hoe zit het met de levering van de opgewekte energie aan het net? Dit is geregeld.
5 Is het archeologisch onderzoek afgerond? Er is een complete bodemscan uitgevoerd op de percelen. Deze scan laat zien op welke diepte en waar mogelijke archeologische resten te vinden zijn. Met behulp van deze gegevens kan een veel gerichter vervolgtraject worden opgezet.
6 Wat betekent de participatie concreet voor de omwonenden van het zonnepark? Na afronding van de bouw kan de omgeving financieel deelnemen in het zonnepark.
7 Er is sprake van heesterbeplanting, deze zal in de winterperiode onbegroeid zijn waardoor je toch zicht hebt op het park. Wordt het park helemaal omkleed met heesters of alleen gedeeltelijk? We doen dit zoals het in het bestemmingsplan is opgenomen. Destijds is aangegeven dat het hele park omzoomd wordt door heesters, op verzoek van de omwonenden. Wij willen hier meedenken om te kijken wat mogelijk is binnen het bestemmingsplan.
8 Komt er alleen hekwerk of ook een heg? Struiken?

 

Zie vraag 7.
9 In hoeverre krijgen wij als bewoners last van de stroompieken die het zonnepark in het net gaat opleveren? Van deze stroompieken zal geen sprake zijn. Het zonnepark zal niet worden aangesloten op de ringleiding (waar woningen en bedrijven op zijn aangesloten), maar gaat rechtstreeks naar onderstations van Enexis.
10 In de eerste vergunning zijn termijnen genoemd (o.a. SDE subsidie, totale doorlooptijd van 20 of 25 jaar), gaan die mee schuiven? Of blijven de termijnen bestaan zoals in de eerste vergunning? Gaan de termijnen in zodra de vergunning is afgegeven? In de vergunning is opgenomen dat de termijn begint te lopen zodra het project is gerealiseerd. Er wijzigt hierin dus niets.

 

De SDE subsidie start wanneer een project is gerealiseerd en ook daadwerkelijk stroom levert aan het net.

Wat betreft de termijn voor de SDE subsidie, heb je richting de RVO de plicht om binnen een gestelde termijn het project te realiseren en aan te sluiten. Dit is in principe 3 jaar met uitstelmogelijkheid tot 4 jaar.

11 De oriëntatie van de panelen wijzigt, is er onderzoek gedaan naar de spiegeling van de panelen, wanneer de zon laag staat? Zonnepanelen geven nagenoeg geen spiegeling. Bovendien staan de panelen met de rug richting de wijk, zodat van mogelijke weerspiegeling geen last zal zijn.
12 Kunnen we aan meer gegevens komen over de overige wijzigingen? Bijvoorbeeld: het soort panelen, de transformatoren, het hekwerk. Graag ontvangen we een overzicht van alle wijzigingen t.o.v. het oude plan. De informatie is onderdeel van de vergunningsvraag. We zullen een beknopte versie van deze informatie per mail aan u verstrekken.

 

13 Er wijzigt niets in het bestemmingsplan, maar wordt er wel een nieuwe Omgevingsvergunning aangevraagd? Er wordt een nieuwe aanvraag ingediend voor het onderdeel ‘Bouwen’.
14 Op de nieuwe tekening staat een weg, tussen het perceel van Ebbing en van Smit, dit is privé terrein, hoe zit dat? Dit is een onderhoudspad. Als dit inderdaad op privéterrein is ingetekend, dan is dat niet mogelijk. Hier zullen we naar kijken.
15 U geeft aan dat er om het hele park een groenrand wordt aangebracht. Achter ons perceel (Ebbing) staat geen groene omlijning, hoe zit dit? In het oorspronkelijke bestemmingsplan is dit ook niet opgenomen, omdat hier een tweede loods gebouwd zou worden.

 

Als groenvoorziening toch wenselijk is, dan is dit bespreekbaar, we zullen hierover contact opnemen.

16 De wijk Daalkampen zal geen last hebben van spiegeling vanwege de nieuwe oriëntatie, maar wij (Ebbing) krijgen dan juist extra spiegeling. Het park komt ook dichterbij ons te liggen, dus meer overlast. De panelen staan nu met de rug naar de wijk Daalkampen. In het oude ontwerp stonden de panelen zuidelijk opgesteld, richting uw loodsen. De nieuwe opstelling zal juist voor minder spiegeling zorgen.

Bovendien stonden in het oude ontwerp meer panelen dichter tegen de loodsen aan, dat zijn in de nieuwe opstelling aanzienlijk minder.

17 Kunt u ook aangeven hoe ver de panelen van ons perceel (Ebbing) vandaan komen? Wij zullen hier een inschatting van geven.
18 Op de website van GroenLeven staat een mooie zin, dat bij de vergunningsaanvraag de omgeving vanaf dag 1 wordt betrokken bij het proces, wat gaat dag 1 worden? In de volgorde is het gebruikelijk om eerst met de grondeigenaar overeenstemming te bereiken over een wijziging alvorens de omgeving wordt geïnformeerd. Overigens wordt opgemerkt dat niet GroenLeven, maar dhr. De Jong hier initiatiefnemer is.
19 Wat is precies de rol van de Gemeente, de evaluatie van Zonne-oogst? Het beleid van Zonne-oogst is ontwikkeld in 2017. De Gemeente is al in 2013 gestart bezig met het project Daalkampen. Het beleid van Zonne-oogst is dus ontwikkeld ná het plan voor Daalkampen.

 

De evaluatie van Zonne-oogst is in opdracht van de Gemeente uitgevoerd. Dit evaluatie geeft aan dat kinderziektes zijn en dingen waarvan men kan leren.

 

De Gemeente heeft een rol in dit project te vervullen als grondeigenaar, maar dat is privaatrechtelijk. Daarnaast heeft de Gemeente een rol in de vergunningverlening en in handhaving en toezicht.

20 In juli wordt gestart met de bouw, hoe worden wij in de tussentijd op de hoogte gehouden van ontwikkelingen? Wij zullen de omwonenden op de hoogte houden van eventuele ontwikkelingen.
21 Tijdens het ontwikkeltraject zijn plannen gepresenteerd met hele hoge en hele lage beplanting, er is duidelijk gekozen voor lage beplanting, blijft dit in stand? Ja, dit blijft in stand.
22 Ik heb een brief ontvangen van de Gemeente, waarin wordt aangegeven dat bouwen volgens de regels van het bestemmingsplan uitsluitend is toegestaan indien de gronden binnen 24 maanden na verlenen van de omgevingsvergunning zijn ingericht volgens het plan. Hoe wordt hierop gehandhaafd, want dit is niet gebeurd. Indien zich een gewijzigde aanvraag indient, moet de gemeente beoordelen in hoeverre de wijzigingen te legaliseren zijn. Nu de wijzigingen niet in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan, ziet de gemeente geen reden om nu al handhavend op te treden. Feitelijk zijn de gronden nog steeds als agrarisch in gebruik.
23 In de originele omgevingsvergunning staat dat er voor het archeologisch onderzoek 43 grote sleuven gegraven moeten worden. U geeft aan dat het onderzoek al is afgerond, maar hier is nog niet aan voldaan, hoe zit dat? De bodemscan om archeologie in beeld te krijgen is afgerond. Nu gaan we verder met de volgende stappen.
24 Waar gaat de stroom heen? De stroom gaat het net in.
25 Vanaf welke plaats gaan men werken, waar gaan de voertuigen langs tijdens de bouw? In principe vanaf de Ruigebultsweg.
26 Wanneer wordt er aan het park gewerkt? Wat zijn de werktijden? De bouwploegen zijn over het algemeen werkzaam van maandag t/m zaterdag van 8 tot 17 uur. We zullen daarbij zoveel mogelijk rekening houden met de omgeving.

Qua bouwtijd kun je rekening houden met enkele maanden.

Nachtvlindertelling, de resultaten 2020.

Nachtvlindertelling, de resultaten 2020.

In 2020 hebben Lente en Jan Reinier meegedaan aan BIMAG. (Boeren Insecten Monitoring Agrarisch Gebied) Op 3 locaties: op het erf, in de pootaardappelen en in een akkerrand zijn een nacht lang vlinders gevangen (en weer los gelaten). Vanaf begin juli hebben we tien maal (vroeg) in de ochtend LedEmmers geleegd. Alle nachtvlinders zijn door Lente gefotografeerd en de foto’s zijn vervolgens naar de Vlinder Stichting gemaild. Daar is door de specialisten gekeken welke soorten er in de drie verschillende LedEmmers voorkwamen.

In totaal hebben we 388 nachtvlinders in de LedEmmers gevangen. Deze zijn verspreid over 51 verschillende vlinders soorten. Hieronder (tabel 1) is af te lezen in welk type landschap de drie LedEmmers stonden en hoeveel exemplaren en soorten er per LedEmmer zijn gevangen.  Een lijst van alle waargenomen soorten en aantallen op ons bedrijf is te vinden onderaan dit bericht in tabel 2. In deze tabel is ook de status op de voorlopige rode lijst opgenomen en het waardplanttype. In 2021 gaan wij weer tellen. Dan starten we eerder in het seizoen, afgelopen jaar werden de emmers pas in juli geleverd.

tabel 1 Aantal nachtvlinders per emmer

meetpuntnaam aant_ex aant_soort
akkerrand 134 29
akker 104 29
erf 150 31

 

 

Tabel 2. Aantal waargenomen nachtvlinders per soort op het bedrijf van Jan Reinier en Lente de Jong

Nederlandse naam Totaal_aantal Status voorlopige rode lijst* Waardplanttype
gewone grasuil 168 gevoelig grassen
eikenprocessierups 64 niet bedreigd bomen
gele eenstaart 18 niet bedreigd bomen
huismoeder 17 niet bedreigd divers
zwarte-c-uil 15 niet bedreigd kruiden
schijn-sparspanner / sparspanner / naaldboomspanner 10 niet beoordeeld  
streepkokerbeertje 8 niet bedreigd (korst)mossen
vierkantvlekuil 8 niet bedreigd divers
puta-uil 6 niet bedreigd kruiden
kleine beer 5 niet bedreigd divers
gerimpelde spanner 3 niet bedreigd bomen
graanworteluil 3 kwetsbaar divers
granietuil 3 kwetsbaar heiden
groene weide-uil 3 kwetsbaar grassen
spurrie-uil 3 gevoelig kruiden
uilen 3 niet beoordeeld  
appeltak 2 niet bedreigd bomen
beukeneenstaart 2 kwetsbaar bomen
gewone stofuil 2 niet bedreigd kruiden
groente-uil 2 niet bedreigd divers
halmrupsvlinder/weidehalmuiltje 2 niet beoordeeld  
kajatehoutspanner 2 kwetsbaar kruiden
open-breedbandhuismoeder / kleine breedbandhuismoeder 2 niet beoordeeld  
oranje wortelboorder 2 niet bedreigd kruiden
slakrups 2 niet bedreigd bomen
aardappelstengelboorder 1 niet bedreigd kruiden
agaatvlinder 1 gevoelig divers
boksbaardvlinder 1 bedreigd divers
bonte grasuil 1 gevoelig grassen
dwergspanner onbekend 1 niet beoordeeld  
geoogde worteluil 1 niet bedreigd kruiden
gestreepte goudspanner 1 niet bedreigd kruiden
gewone bandspanner 1 niet bedreigd kruiden
gewone breedvleugeluil 1 gevoelig kruiden
gewone worteluil 1 niet bedreigd kruiden
goudvenstertje 1 niet bedreigd divers
grote berberisspanner 1 bedreigd struiken
grote worteluil 1 trekvlinder divers
haarbos 1 niet bedreigd kruiden
kleine groenbandspanner 1 niet bedreigd divers
  kolibrievlinder 1 trekvlinder kruiden
  kooluil 1 gevoelig divers
  kortzuiger 1 niet bedreigd bomen/struiken
  kroonvogeltje 1 niet bedreigd bomen
  lichte daguil 1 kwetsbaar kruiden
  lieveling 1 niet bedreigd kruiden
  meidoornuil 1 niet bedreigd bomen/struiken
  moeras-grasuil 1 niet bedreigd grassen
  plakker 1 niet bedreigd bomen/struiken
  psi-uil/drietand 1 niet beoordeeld  
  stompvleugelgrasuil 1 niet bedreigd grassen
  taxusspikkelspanner 1 niet bedreigd divers
  vaal kokerbeertje 1 nieuwkomer  
  variabele w-uil 1 niet bedreigd kruiden
vierbandspanner / bruine vierbandspanner 1 niet beoordeeld  
  vingerhoedskruiddwergspanner 1 niet bedreigd kruiden
  volgeling 1 niet bedreigd kruiden
  zwartvlekdwergspanner 1 niet bedreigd kruiden

* De status op de voorlopige rode lijst is terug te vinden in het boek van Ellis et al 2013 via de link: https://assets.vlinderstichting.nl/docs/da4886a6-552a-4f5c-a7e4-030924b13665.pdf

 

 

Fijne kerst en een goed 2021.

Fijne kerst en een goed 2021.

Het jaar 2020 komt langzaam maar zeker aan zijn einde. Een jaar dat overschaduwd wordt door Covid-19. De impact van het virus is bij ons minder groot dan de derde droge zomer op rij. Het elektrisch beregenen heeft gelukkig effect gehad. Helaas hebben we dit jaar nauwelijks groepen kunnen ontvangen om kennis te delen. Dat geldt ook voor geïnteresseerden in het Farmnetwork van BASF waar we sinds dit jaar bij zijn aangesloten. Gelukkig gaan de voorbereidingen voor de bouw van  het zonnepark Daalkampen wel gewoon door.

We willen op deze wijze iedereen bedanken voor de plezierige samenwerking in het afgelopen jaar. We hopen jullie in 2021 weer te kunnen ontmoeten. Wij wensen jullie fijne kerstdagen en een goed, groeizaam en gezond nieuwjaar.

Jan Reinier, Lente, Sterre, Elle en Jose.