Graanoogst 2019.

Graanoogst 2019.

Ondanks de droogte was de graanoogst dit jaar niet zo vroeg als in 2018. De laatste week van juli is vrij normaal voor de oogst van brouwgerst. Als gevolg van de droogte konden we wel eerder op de dag starten. Normaal gesproken moet de zon eerst flink schijnen wil het graan droog genoeg zijn en dat is vaak in de loop van de middag. Maar door de uitblijvende regen en de periode van 40 graden een week eerder was de gerst kurkdroog. Dus na de koffie werd al gestart met het combinen. En als je vroeg start kun je veel doen op een dag. De brouwgerst was dan ook zo binnen. De opbrengsten zijn matig. Met name de lichte zandgrond heeft fors geleden van de droogte. De betere, leemhoudende gronden, gaven nog een redelijke opbrengst. Nu de percelen vrij zijn wordt er natuurgras over verstrooid. Dit wordt samen met het verhakselde stro ingewerkt en na voldoende regen wordt er een groenbemester in gezaaid.

Bezoek Landbouw minister Carola Schouten

Bezoek Landbouw minister Carola Schouten
Maandag 8 juli 19 was minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten te gast op ons akkerbouwbedrijf. Zij kwam om met eigen ogen te zien hoe droog het is. De huidige situatie is niet best. Er dreigt voor het tweede jaar op rij een forse financiële schade voor de akkerbouw als gevolg van het neerslag te kort. Het is op dit moment droger dan in 2018. De minister was onder de indruk van de trieste situatie in het veld.
Gelukkig was er tijdens dit bezoek ook nog tijd om andere actuele onderwerpen te bespreken. Tijdens de maaltijd, die we met het hele gezin en de minister nuttigden werd er gesproken over kringloop landbouw en gewasbeschermingsmiddelen. De akkerranden en de vele insecten die daar door de Vlinder Stichting geteld worden kwamen aan de orde. Ook mocht de winstverdeling in de voedselketen niet ontbreken. De minister nam alle tijd om in gesprek te gaan. Ze had oprecht aandacht voor onze situatie en onze kijk op de hedendaagse landbouw. Na het keukentafel gesprek is er gekeken bij een perceel zetmeelaardappelen. Hier was goed te zien hoe droog het is. De slappe bladeren van de verdorde planten laten de ernst van de situatie goed zien. Ook had ze nog even tijd om in de aardappels een vlog met onze dochter Sterre te maken (zie elders op onze site) Aansluitend was er gelegenheid voor de pers om haar te bevragen.
We zijn blij met het bezoek en danken de minister voor haar komst. En nu hopen dat het snel gaat regenen.
minister schouten aan tafel

De droogte van 2019.

De droogte van 2019.

Het jaar 2019 begint steeds meer op 2018 te lijken en niet in positieve zin. De droogte slaat voor het tweede jaar op rij toe. Waar vorig jaar heel Noord West Europa met de droogte te kampen had, is het nu een strook aan de oostkant van Nederland. Het potentieel neerslagoverschot is in dit gebied fors negatief. Deze droge periode komt ook eerder dan in 2018. In dat jaar viel er in mei nog veel regen. Op sommige plaatsen met waterschade. Dankzij die regen was de graanoogst goed. Nu is het vanaf mei al droog. De zomergerst leed in deze maand al aan droogte en het kleine beetje regen in juni heeft niet geholpen. De opbrengst zal dan ook veel lager zijn dan vorig seizoen. De suikerbieten houden nog redelijk stand, al is de droogte goed te zien op de lichte perceelsgedeelten. Deze bieten “slapen” en zullen na een natte periode hopelijk verder groeien (zie foto).  Als er regen komt is hier dan nog een redelijke opbrengst te verwachten. Voor de aardappels is het nu kritiek. De pootaardappelen hebben als gevolg van de droogte een deel van de knollen laten staan. Waardoor de opbrengst zeker lager uit zal vallen. De zetmeelaardappelen hebben nog een lange weg voor de boeg. Als er regen komt dan zijn er percelen die zich enigszins zullen herstellen. Hier is nog een redelijk opbrengst te verwachten. Maar er zijn ook percelen of perceelsgedeelten die inmiddels zo geleden hebben dat er geen of weinig aardappels meer bijgroeien. Kortom een zorgelijke situatie.

aardappels verdroogd

 

Wilde bijen weten akkerranden goed te vinden.

Wilde bijen weten akkerranden goed te vinden.

Op 25 juni kregen 20 aanwezigen van Jens Bokelaar van De Vlinderstichting de eerste resultaten te horen van het driejarige monitoringsonderzoek op ons akkerbouwbedrijf. In 2018 zijn 11 verschillende soorten bijen en hommels aangetroffen in de bloemenranden, waaronder de vrij zeldzame kleine harsbij. Daarnaast zijn er vorig jaar 14 verschillende soorten zweefvliegen en 8 verschillende soorten vlinders waargenomen. In totaal zijn bijna 350 bijen en hommels geteld. En dit zijn, gezien het extreem droge jaar waardoor de bloemenranden vroeg uitgebloeid waren, mooie resultaten. In 2019 zijn al meerdere soorten wilde bijen aangetroffen, waaronder twee parasitaire soorten. Deze soorten komen alleen voor als het goed gaat met hun gastheer, een andere soorten bij. Het monitoringsonderzoek is een gezamenlijk initiatief van BASF, De Vlinderstichting en Stichting Veldleeuwerik.

In 2018 is een driejarig monitoringsonderzoek gestart naar bestuivers in akkerranden rond ons bedrijf. Doel van het project is het bevorderen van bestuivers door middel van de aanleg van bloemrijke akkerranden. In het onderzoek worden twee bloemenmengsels met elkaar vergeleken; een standaard mengsel, dat voor een deel uit uitheemse planten bestaat, en een inheems mengsel met lokale inheemse soorten. De monitoring wordt uitgevoerd door De Vlinderstichting.

Het succesvol laten slagen van een akkerrand is geen eenvoudige opgave gebleken. Jan Reinier: “aardappelen telen is eenvoudiger dan een akkerrand, timing en beheer bepalen een groot deel van het succes. En zelfs al doe je op 2 plekken precies hetzelfde, dan kan het nog tot een verschillend resultaat leiden.” Vorig jaar zijn op dezelfde dag op twee verschillende plekken de twee mengsels gezaaid. Op het ene perceel met een goed resultaat op het andere perceel een slecht resultaat met een flinke veronkruiding. Bij najaarszaai van akkerranden is de kans op succes groter. Maar dit valt samen met de drukke oogsttijd. Ook het beheer van de akkerranden heeft grote invloed op de planten die voorkomen in een akkerrand en daarmee op de bestuivers die worden aangetrokken.

Ook de eerste resultaten van dit monitoringsonderzoek tonen aan dat akkerranden waarde hebben voor hun omgeving. Boeren zijn ook welwillend om de randen tegen een passende beloning aan te leggen, maar er is ook nog meer kennis nodig om de rand altijd succesvol te laten slagen.

grashommel

Foto: De grashommel werd (voor het eerst in 50 jaar) in Drenthe gezien, in onze randen.

 

 

Precisielandbouwdag een succes!

Precisielandbouwdag een succes!

Op 23 mei 2019 organiseerde Agrio haar eerste akkerbouwevenement bij ons op het bedrijf. Deze dag stond in het teken van precisielandbouw. Vier sprekers gaven tijdens de plenaire sessie hun kijk op precisielandbouw en deelden hun praktijkervaringen. Daarnaast waren er meerdere workshoprondes waar de bezoekers kennis kon nemen van de verschillende technieken. Zo waren er demo’s met een drone en met een spuit met gewassensoren. Ook waren er meerdere standhouders waar de nodige kennis gehaald kon worden. De opkomst was met 150 bezoekers uit heel Nederland boven verwachting. In onderstaande links een verslag en een foto impressie van de dag.

verslag:

https://www.akkerwijzer.nl/artikel/206263-precisielandbouw-een-zegen-of-toch-een-speeltje-voor-de-jonge-boer/

fotoreportage:

https://www.akkerwijzer.nl/artikel/206290-fotoserie-akkerwijzer-precisielandbouwdag-2019-in-odoorn-dr/

 

Bezoek delegatie ministerie LNV

Bezoek delegatie ministerie LNV

Woensdag 15 mei bracht een delegatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een bezoek aan Drenthe. Dit na aanleiding van een stakeholders bijeenkomst van Stichting Veldleeuwerik eerder dit jaar. Daar gaf iemand van het ministerie een inleiding over oa kringlooplandbouw. Daarin kwamen meerdere voorbeelden naar voren die we al lange tijd toepassen. Om een beeld van de praktijk te kunnen geven heb ik de mensen van het ministerie uitgenodigd op ons bedrijf en deze werd positief ontvangen. Afgelopen woensdag was het zover en verwelkomden  we maar liefst 13 personen.

Om de bezoekers niet voor een halve dag naar het (verre) noorden te laten komen zijn we de ochtend naar een belangrijke speler in de regio geweest. We bezochten het kweekbedrijf van Averis Seeds in Valthermond. Deze honderd procent dochter van onze coöperatie Avebe houdt zich bezig met het kweken van nieuwe aardappel rassen voor de zetmeelindustrie en het vermarkten van pootgoed. De groep kreeg eerst een inleiding over de strategie van Avebe en allerlei actuele zaken. Vervolgens kregen we een korte rondleiding door de kassen en kwam het kweekwerk aan de orde.

lnv bezoek 3 karna

De lunch werd in Odoorn, in onze vergaderzaal, genuttigd. Waarna ik een inleiding mocht houden over verschillende onderwerpen waar we mee bezig zijn op ons landbouwbedrijf. Duurzame akkerbouw volgens de methodiek van Veldleeuwerik werd belicht, waarna meerdere praktijk voorbeelden aan de orde kwamen. We hebben gesproken over biodiversiteit, precisie landbouw en energie. Maar ook is de te lage bemestingsnormen zijn aangestipt. Aansluitend maakten we een rondje over het bedrijf. En hebben we bij het proefveld met een biologische fungicide gekeken. Wat mij betreft een geslaagde dag.

Voorjaarswerkzaamheden 19 afgerond.

Voorjaarswerkzaamheden 19 afgerond.

Afgelopen week zijn de laatste akkerranden en wintervoedselveldjes gezaaid (agrarisch natuurbeheer). Daarmee zijn de poot en zaai werkzaamheden voor dit voorjaar ten einde gekomen. Het was wel weer een bijzonder voorjaar met zeer warme weken eind februari, veel neerslag in maart en droog in april en koud begin mei. De eerste suikerbieten werden 10 dagen later dan normaal gezaaid, ten tijde van de vorst stond een groot gedeelte er rond 13 april boven en hebben dit toch overleefd. De laatste gerst werd 30 maart gezaaid en kwam mooi op. Vanaf 6 april zijn we begonnen met aardappels poten. Iets later dan normaal. Eerst gingen de zetmeelaardappels erin, gevolgd door de pootaardappelen. Dit seizoen hadden we ondersteuning van een Deense stageloper. Hierdoor verliep alles vlot en gingen de laatste aardappels op ons bedrijf 18 april de grond in. Vervolgens is er bij collega’s nog wat gepoot. Dankzij de hoge temperaturen half april komen de aardappels snel aan de groei. Begin mei kwamen de eerste aardappels er al door. Tot nu toe een redelijk mooie start van seizoen 2019.

bietje 19

net opgekomen suikerbietje

Voorjaar 2019

Voorjaar 2019

Eind februari leek het voorjaar te gaan worden. Van de warme periode met veel zon kreeg je echt voorjaarskriebels. Voor ons aanleiding om te beginnen met de voorjaarswerkzaamheden. De grond was droog en lag er netjes bij. De varkensdrijfmest is geïnjecteerd en er is kali uitgereden. Het gevoel zei dat we ook moesten gaan zaaien, het verstand zei dat het nog maar februari was. We hebben niet gezaaid. Sinds die tijd is hier in Odoorn 124 mm regen gevallen. Afgelopen zaterdag zijn we weer gestart met de veldwerkzaamheden. Niet alle percelen zijn begaanbaar. De eerste paar hectare brouwgerst is wel al gezaaid. Dat moet ook want we zijn nu al later dan de voorgaande jaren. De komende weken gaan we verder met gerst zaaien. Ook verwacht ik dat de eerste suikerbieten de grond in gaan. Een mooie periode komt er aan.

Winnaar publieksprijs Duurzaamste bedrijf Drenthe 2019.

Winnaar publieksprijs Duurzaamste bedrijf Drenthe 2019.

Op 8 maart was Het Duurzaam Drenthe Event in het provinciehuis te Assen. Dit maal stond het thema ‘de winst van duurzaamheid’ centraal: voordeel voor mens, milieu en de Drentse economie. Tijdens deze dag werd door het publiek en door een vakjury het meest duurzame bedrijf van Drenthe verkozen. Wij zijn genomineerd en door de vakjury werden we in de top 3 geplaatst. Bouwbedrijf Broekens won deze prijs. De publieksprijs ging deze dag naar ons akkerbouwbedrijf. We zijn bijzonder blij en trots met deze prijs. Het geeft ons een stuk waardering voor alle verschillende dingen waar we mee bezig zijn.oorkonde met stelpstra