St. Veldleeuwerik stopt.

St. Veldleeuwerik stopt.

Stichting Veldleeuwerik staat al geruime tijd in het teken van verandering. De huidige structuur en het verdienmodel sluiten niet meer aan op de veranderende manier waarop de keten, sector, maatschappij en overheid tot verduurzaming willen komen in de landbouw. Al eerder scherpte de stichting haar ambitie aan en definieerde ze meetbare indicatoren om de positie en impact van Veldleeuwerik concreet te maken. Het afgelopen jaar is er zeer actief gezocht naar mogelijkheden om het voortbestaan van de huidige werkwijze van Veldleeuwerik te waarborgen. Hierbij stonden de onafhankelijkheid en de belangen van de telers voorop. Helaas hebben deze pogingen niet voldoende resultaat opgeleverd, zodat het financieel niet meer verantwoord is om het huidige Veldleeuwerik volgend jaar te continueren. Daarom is besloten om de activiteiten van Veldleeuwerik per 1 januari 2020 te stoppen.

Stoppen vanuit kracht

Nog nooit was Veldleeuwerik relevanter. De stichting is inhoudelijk prominent in beeld bij de overheid, en de Veldleeuwerik thema’s zijn maatschappelijk actueler dan ooit. Het belang van het praktijknetwerk leeft dan ook meer dan ooit bij ministeries, onderzoeksinstellingen en sectorpartners. Echter, het voortbestaan is niet vanzelfsprekend. De huidige systematiek en ketenaanpak leiden niet tot financiële meerwaarde van duurzaam geproduceerd voedsel. Het aantal deelnemende bedrijven neemt af, en daarmee ook de baten van de stichting. Het einde van de huidige werkwijze van Veldleeuwerik is daarom een onontkoombare conclusie. En omdat Veldleeuwerik het niet verdient om stilletjes uit te doven, stoppen ze eind dit jaar.

Trots op bijna 18 jaar Veldleeuwerik

Al bijna 18 jaar wijden Veldleeuwerik telers zich met veel vakmanschap, passie en boerenwijsheid aan een zo duurzaam mogelijke manier van voedsel produceren. Daardoor heeft Veldleeuwerik een belangrijke rol in de realisatie en vertaling van het begrip duurzaamheid in de landbouw. De gezamenlijke inzet binnen Veldleeuwerik is van grote betekenis geweest voor vele visies en plannen die de laatste jaren zijn ontwikkeld, of het nu gaat over klimaat, biodiversiteit, bodem, waterkwaliteit, plantgezondheid of economische duurzaamheid. Daar mogen we samen buitengewoon trots op zijn.

Broedplaats Odoorn

Ons bedrijf heeft zich in 2010 aangemeld bij Veldleeuwerik. Sinds 2015 zijn we Broedplaats (het voorbeeld en demonstratiebedrijf) van de stichting. De afgelopen jaren hebben we duizenden mensen op ons bedrijf mogen ontvangen. We hebben verteld waar de stichting voor staat en hoe we als moderne akkerbouw werken aan duurzaamheid. Dat deden we met concrete voorbeelden. Dit was voor de aanwezigen zeer leerzaam en leidde tot nuttige en interessante discussies. Een breed scala aan bezoekers was te gast: van Kamerleden tot schoolkinderen, van studiegroepen tot politieke partijen en alles wat daar tussen in zat. We hebben meerdere grote bijeenkomsten georganiseerd. Zoals een velddemo met machines voor het inwerken van groenbemesters. Een grote open dag tijdens de week van de akkerbouw. En een thema middag Boer-Bij-Burger over biodiversiteit.  Allemaal geslaagde events. We betreuren het dan ook zeer dat Veldleeuwerik stopt. Na 2020 gaan wij gewoon door met ons bedrijf. We zijn dan formeel geen Broedplaats meer. Toch zullen we graag mensen blijven ontvangen om te laten zien wat ons als akkerbouw dagelijks bezig houdt. U bent en blijft welkom.

Wilde bijen weten akkerranden goed te vinden.

Wilde bijen weten akkerranden goed te vinden.

Op 25 juni kregen 20 aanwezigen van Jens Bokelaar van De Vlinderstichting de eerste resultaten te horen van het driejarige monitoringsonderzoek op ons akkerbouwbedrijf. In 2018 zijn 11 verschillende soorten bijen en hommels aangetroffen in de bloemenranden, waaronder de vrij zeldzame kleine harsbij. Daarnaast zijn er vorig jaar 14 verschillende soorten zweefvliegen en 8 verschillende soorten vlinders waargenomen. In totaal zijn bijna 350 bijen en hommels geteld. En dit zijn, gezien het extreem droge jaar waardoor de bloemenranden vroeg uitgebloeid waren, mooie resultaten. In 2019 zijn al meerdere soorten wilde bijen aangetroffen, waaronder twee parasitaire soorten. Deze soorten komen alleen voor als het goed gaat met hun gastheer, een andere soorten bij. Het monitoringsonderzoek is een gezamenlijk initiatief van BASF, De Vlinderstichting en Stichting Veldleeuwerik.

In 2018 is een driejarig monitoringsonderzoek gestart naar bestuivers in akkerranden rond ons bedrijf. Doel van het project is het bevorderen van bestuivers door middel van de aanleg van bloemrijke akkerranden. In het onderzoek worden twee bloemenmengsels met elkaar vergeleken; een standaard mengsel, dat voor een deel uit uitheemse planten bestaat, en een inheems mengsel met lokale inheemse soorten. De monitoring wordt uitgevoerd door De Vlinderstichting.

Het succesvol laten slagen van een akkerrand is geen eenvoudige opgave gebleken. Jan Reinier: “aardappelen telen is eenvoudiger dan een akkerrand, timing en beheer bepalen een groot deel van het succes. En zelfs al doe je op 2 plekken precies hetzelfde, dan kan het nog tot een verschillend resultaat leiden.” Vorig jaar zijn op dezelfde dag op twee verschillende plekken de twee mengsels gezaaid. Op het ene perceel met een goed resultaat op het andere perceel een slecht resultaat met een flinke veronkruiding. Bij najaarszaai van akkerranden is de kans op succes groter. Maar dit valt samen met de drukke oogsttijd. Ook het beheer van de akkerranden heeft grote invloed op de planten die voorkomen in een akkerrand en daarmee op de bestuivers die worden aangetrokken.

Ook de eerste resultaten van dit monitoringsonderzoek tonen aan dat akkerranden waarde hebben voor hun omgeving. Boeren zijn ook welwillend om de randen tegen een passende beloning aan te leggen, maar er is ook nog meer kennis nodig om de rand altijd succesvol te laten slagen.

grashommel

Foto: De grashommel werd (voor het eerst in 50 jaar) in Drenthe gezien, in onze randen.

 

 

Bezoek delegatie ministerie LNV

Bezoek delegatie ministerie LNV

Woensdag 15 mei bracht een delegatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een bezoek aan Drenthe. Dit na aanleiding van een stakeholders bijeenkomst van Stichting Veldleeuwerik eerder dit jaar. Daar gaf iemand van het ministerie een inleiding over oa kringlooplandbouw. Daarin kwamen meerdere voorbeelden naar voren die we al lange tijd toepassen. Om een beeld van de praktijk te kunnen geven heb ik de mensen van het ministerie uitgenodigd op ons bedrijf en deze werd positief ontvangen. Afgelopen woensdag was het zover en verwelkomden  we maar liefst 13 personen.

Om de bezoekers niet voor een halve dag naar het (verre) noorden te laten komen zijn we de ochtend naar een belangrijke speler in de regio geweest. We bezochten het kweekbedrijf van Averis Seeds in Valthermond. Deze honderd procent dochter van onze coöperatie Avebe houdt zich bezig met het kweken van nieuwe aardappel rassen voor de zetmeelindustrie en het vermarkten van pootgoed. De groep kreeg eerst een inleiding over de strategie van Avebe en allerlei actuele zaken. Vervolgens kregen we een korte rondleiding door de kassen en kwam het kweekwerk aan de orde.

lnv bezoek 3 karna

De lunch werd in Odoorn, in onze vergaderzaal, genuttigd. Waarna ik een inleiding mocht houden over verschillende onderwerpen waar we mee bezig zijn op ons landbouwbedrijf. Duurzame akkerbouw volgens de methodiek van Veldleeuwerik werd belicht, waarna meerdere praktijk voorbeelden aan de orde kwamen. We hebben gesproken over biodiversiteit, precisie landbouw en energie. Maar ook is de te lage bemestingsnormen zijn aangestipt. Aansluitend maakten we een rondje over het bedrijf. En hebben we bij het proefveld met een biologische fungicide gekeken. Wat mij betreft een geslaagde dag.

Winnaar publieksprijs Duurzaamste bedrijf Drenthe 2019.

Winnaar publieksprijs Duurzaamste bedrijf Drenthe 2019.

Op 8 maart was Het Duurzaam Drenthe Event in het provinciehuis te Assen. Dit maal stond het thema ‘de winst van duurzaamheid’ centraal: voordeel voor mens, milieu en de Drentse economie. Tijdens deze dag werd door het publiek en door een vakjury het meest duurzame bedrijf van Drenthe verkozen. Wij zijn genomineerd en door de vakjury werden we in de top 3 geplaatst. Bouwbedrijf Broekens won deze prijs. De publieksprijs ging deze dag naar ons akkerbouwbedrijf. We zijn bijzonder blij en trots met deze prijs. Het geeft ons een stuk waardering voor alle verschillende dingen waar we mee bezig zijn.oorkonde met stelpstra

200 nestkastjes voor basisschool De Weiert

200 nestkastjes voor basisschool De Weiert

Op vrijdag 1 maart geeft burgemeester Jan Seton het startsein voor een natuurlijke manier van bestrijding van de eikenprocessierups. Als eerste zal hij een nestkastje ophangen voor koolmezen en pimpelmezen, gevolgd door alle scholieren van basisschool De Weiert in Odoorn. De nestkastjes worden geschonken door Stichting Veldleeuwerik en de Boermarke Odoorn-Klijndijk. Stichting Veldleeuwerik werkt aan verduurzaming van de Nederlandse akkerbouw. De officiële handeling vindt plaats om 9.45 uur op obs de Weiert, De Goorns 28, 7873 AR Odoorn.

De eikenprocessierups heeft zijn plaats in de natuur maar kan bij hoge aantallen zeer hinderlijk zijn voor mensen. Koolmezen en pimpelmezen hebben deze rups op het menu staan. Eerder is gebleken dat het ophangen van nestkasten speciaal voor deze mezen het aantal eikenprocessierupsen omlaag kan brengen.

Zorgen voor gunstige leefomstandigheden voor mezen geeft meer biodiversiteit en is daarmee een natuurlijke methode om de rupsenaantallen te beheersen. De landbouwsector vindt het belangrijk om aan de jeugd mee te geven dat iedereen op zijn eigen manier kan bijdragen aan biodiversiteit. Volgens Geert-Jan van der Burgt van Veldleeuwerik werken boeren dagelijks in en met de natuur en proberen boeren de biodiversiteit op hun eigen bedrijf te behouden en te verbeteren. “Meer biodiversiteit is een verantwoordelijkheid van iedereen.

Vrijdag wordt om 9.45 uur de eerste nestkast opgehangen bij OBS de Weiert door burgemeester Jan Seton. Daarna krijgen alle scholieren een nestkastje uitgereikt om thuis op te hangen. Op school wordt er in de les stilgestaan bij deze natuurvriendelijke methode en wordt het thema ‘mees’ creatief verwerkt. Later dit voorjaar zullen alle leerlingen uitgenodigd worden op het akkerbouwbedrijf van Jan Reinier de Jong in Odoorn. Dat bedrijf is een ‘Broedplaats’ en demonstratiebedrijf voor verduurzaming van de akkerbouw, onderdeel van Stichting Veldleeuwerik (www.veldleeuwerik.nl ). De ‘Broedplaats’ wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Drenthe.

Een komen en gaan van belangstellenden.

Een komen en gaan van belangstellenden.
De afgelopen periode was het weer een komen en gaan van belangstellenden op ons bedrijf. Anderhalve week geleden was de afdeling Odoorn van de Vrouwen van Nu te gast. Een groep van bijna 35 dames luisterde vol belangstelling naar de uitleg over de dagelijkse praktijk op het boerenerf.
Een aantal dagen later zag het er groen en rood. De gezamenlijke afdelingen van GroenLinks in zuid oost Drenthe hadden een verkiezingsbijeenkomst georganiseerd vooruitlopend op de Provinciale Staten verkiezing. Vanuit heel Drenthe kwamen geïnteresseerden naar Odoorn om mee te discussiëren over het thema biodiversiteit. Ik mocht aftrappen en heb verteld over agrarisch natuurbeheer. Maar ook over hoe we met de bodem bezig zijn en gezamenlijke proef met bloemenranden. Als boeren zien we het belang van biodiversiteit voor de landbouw. Vervolgens sprak lijsttrekker Henk Nijmeijer de volle zaal toe. Ook Jan Nicolai zei kort wat over zijn rol als lid van Natuurlijk Water binnen waterschap Vechtstromen.
Afgelopen zaterdagochtend mochten we de gemeentelijke fractie van de Christen Unie ontvangen. Ook deze keer zijn verschillende aspecten van de landbouw besproken. Ook was er aandacht voor duurzame energie en kwam zonnepark Daalkampen aan de orde. Al met al weer drie plezierige bijeenkomsten gehad. Mooi dat er zoveel mensen open staan voor het verhaal van de duurzame akkerbouw van Stichting Veldleeuwerik. Bedankt voor jullie komst.
cu te gast 2 feb 19
Christen Unie Borger-Odoorn te gast in de sneeuw.

1200 Vrouwen van Nu op bezoek.

1200 Vrouwen van Nu op bezoek.

De eerste 2 weken van oktober ontvingen we ruim 1200 leden van de Vrouwen van Nu op ons bedrijf. Wij waren onderdeel van de excursie georganiseerd door de afdeling Nieuw-Buinen van Vrouwen van Nu. Deze had de mooie titel ‘Rondom de kerk, veen zand en zon zorgen voor werk.’

Vier bussen vervoerden zes dagen lang 200 vrouwen langs vier bedrijven: het museum en aardewerkfabriek Goedewaagen en het glasblaasmuseum in Nieuw-Buinen en akkerbouw, bloembollenbedrijf Wollerich in Drouwenermond en ons akkerbouwbedrijf.

Op ons bedrijf was het thema duurzaamheid en energie. We zijn dieper in gegaan op de energietransitie. We hebben verteld over ons energieopslag systeem, de zonnepanelen, dubbelfuncties, de landelijke en provinciale ambities en de impact die dat zal hebben op het landschap.

In onderstaande link een korte impressie gemaakt door Nieuwe Oogst TV.

https://www.youtube.com/watch?v=ZkAGUzo-obw

vrouwen van nu 1

Groen Links Tweede Kamerlid Bromet te gast

Groen Links Tweede Kamerlid Bromet te gast

Op dinsdagmiddag 17 juli bracht het Groen Links Tweede Kamerlid Laura Bromet een bezoek aan ons akkerbouwbedrijf. Op Twitter gaf het kamerlid aan graag eens de boer op te gaan. In overleg met de gemeentelijke fractie van Groen Links is Bromet uitgenodigd in Odoorn. Samen met nog twee collega Veldleeuwerik telers Roelof Tuin en Ger Evenhuis, Pieter de Groot en Bjon Hanssen van de fractie GL Borger-Odoorn gingen we het gesprek aan met dit frisse gezicht in de kamer. Na een korte voorstellingsronde werd aan de hand van een presentatie gediscussieerd over actuele zaken waar de landbouw mee te maken heeft. Uiteraard is de systematiek van de Stichting Veldleeuwerik besproken. Daarnaast kwamen oa biodiversiteit en natuur, bodem, de steeds kleiner wordende kloof tussen biologische- en gangbare landbouw, natuurbeheer en zonne-energie aan de orde. Bromet gaf aan dat Groen Links landelijk wil werken naar een “stip aan de horizon”  qua agrarisch beleid. De systematiek van Stichting Veldleeuwerik zou daar maar zo in kunnen passen. Al met al een heel open en plezierige bijeenkomst.

Verslag themamiddag Boer-Bij-Burger 11 juli

Verslag themamiddag Boer-Bij-Burger 11 juli

Op 11 juli organiseerden we een themamiddag over biodiversiteit. Biodiversiteit staat volop in de belangstelling. Veel partijen zijn zoekende naar een praktische en haalbare invulling om biodiversiteit te stimuleren. Met deze bijeenkomst hebben laten we zien welke maatregelen er zoal genomen worden, welke ideeën er leven en wat de impact hiervan is. Er waren 4 sprekers die ieder vanuit hun eigen kant het onderwerp belichten:

Bas Volkers Bas startte de middag, hij is coördinator cluster Natuurcombinaties bij het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Door het belang en de (economische) waarde van natuur en natuurlijke processen voor een sector in beeld te brengen, ontstaat er in die sector een belang om zorgvuldig met de natuur om te gaan.

Jan Reinier de Jong vertelde over zijn akkerbouwbedrijf waar duurzaamheid, innovaties en oog voor biodiversiteit hoog staan. De Jong is actief in agrarisch natuurbeheer. Op zijn bedrijf heeft hij akkerranden voor insecten en amfibieën en voedselvelden voor akkervogels. Hij is DB lid van de cooperatie Agrarische Natuur Drenthe.

Kirsten Haanraads Kirsten werkt als adviseur Public Afairs bij Natuurmonumenten. Natuurmonumenten zet zich in om de natuur in Nederland en onze karakteristieke landschappen te beschermen en versterken. Dat natuur en de landbouw elkaar meer opzoeken is hierbij onvermijdelijk.

Ronald Visschers Ronald sloot de middag af, hij is sinds augustus 2017 directeur van Top Institute for Food and Nutrition (TiFN). TiFN is een uniek platform waar de industrie en de academische wereld samenkomen en samenwerken om baanbrekende innovaties in voedsel en voeding te creëren. TiFN stelt de voedingsindustrie in staat om grote maatschappelijke problemen aan te pakken.

Deze bijeenkomst werd mede mogelijk gemaakt door: Stichting Veldleeuwerik, Agrifirm, BASF, provincie Drenthe, Agrarische Natuur Drenthe, familie De Jong

 

Onderstaande verslag geschreven door Roy Schutte en stond 13 juli in het Dagblad van het Noorden

In Odoorn staan alle neuzen dezelfde kant op: zorg voor natuur en landbouw sluiten elkaar niet uit

Initiatieven genoeg om de landbouw te verduurzamen, maar er moet niet alleen naar boeren gekeken worden bij het natuurvriendelijker produceren van voedsel.

Alleen wanneer de hele maatschappij zich bewust wordt van de voordelen van het combineren van landbouw en natuurwaarden, kunnen boeren stappen zetten. ,,We moeten naar een natuurinclusieve samenleving”, stelt akkerbouwer Jan Reinier de Jong.

Hij belegde een bijeenkomst op zijn bedrijf in Odoorn om met boeren, commerciële en maatschappelijke organisaties, onderzoekers en overheid de toekomst van de natuurbewuste boer te bespreken. Op dit punt stonden alle neuzen dezelfde kant op.

Bas Volkers van het ministerie van LNV: ‘Geen zooitje, maar overgang’

Natuurvriendelijk boeren kan door het maaibeleid aan te passen op het broedseizoen en te variëren met gewassen om de vruchtbaarheid van de bodem te verhogen. ,,We zien tal van initiatieven. Dat is geen zooitje maar een overgang”, stelt Bas Volkers van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit.

Hij ziet dat het natuurbeleid de afgelopen jaren drastisch veranderd is. ,,Eerder zetten we in op het beschermen van de natuur tegen de maatschappij. Sinds de Natuurvisie van 2014 kijken we naar mogelijkheden om samen met de maatschappij natuur te beschermen. Landbouw is daar een onderdeel van.”

‘We hebben Malle Eppies nodig’

Veel boeren willen wel volgens Volkers, maar kunnen of mogen het niet altijd op hun natuurvriendelijke manier werken. Door klimaatopgaven en maatschappelijke druk zijn boeren (moreel) verplicht duurzamer te werken. Technologische vooruitgang kan dat ondersteunen, drones kunnen weidevogelnesten traceren.

Tegelijkertijd is er nog weinig kennis en ervaring, de boer weet niet of het hem iets oplevert. Ook kunnen overheid en andere boeren dwarsliggen bij nieuwe werkwijzen. Volkers vindt kennisdeling essentieel, experimenteren en onderzoeken zijn de eerste stappen. ,,We hebben Malle Eppies nodig die voorop lopen en wat proberen. Van daaruit moeten we de groep in beweging zien te krijgen.”

‘Er moet wel geld verdiend worden’

Jan Reinier de Jong is een van de ‘Malle Eppies’. Als vierde generatie op de boerderij in Odoorn heeft hij de afgelopen twintig jaar het gebruik van chemie en mest verminderd. ,,De bodem is de basis, je moet zorgen dat die op orde is.”

De Jong is actief in het agrarisch natuurbeheer. Zo zaait hij zijn akkerranden in met kruiden en bloemen voor insecten. Voor De Jong is het simpel, het moet wat opleveren. ,,De maatschappij bepaalt wat ik doe. Alles wat ik doe aan natuurinclusieve landbouw is op die plek einde productie. Maar er moet uiteindelijk wel geld verdiend worden, ik heb ook een gezin dat onderhouden moet worden.”

Voedselwetenschapper Ronald Visschers: ‘Duurt nog wel even voor consument wil betalen’

En zolang de consument niet meer wil betalen voor duurzame en natuurvriendelijke producten, zitten er grenzen aan de goede bedoelingen van boeren. ,,Het duurt nog wel even voor consumenten willen betalen voor duurzame producten”, zegt voedselwetenschapper Ronald Visschers.

Volgens de directeur van het Top Institute for Food and Nutrition (TIFN) in Wageningen kiezen consumenten te makkelijk voor niet-duurzame producten omdat omdat ze niet weten wat nou echt goed is. ,,Een Partij voor de Dieren-stemmer kan in de supermarkt zo een kiloknaller kopen. Mensen weten niet wie ze kunnen vertrouwen als het op informatie aankomt. We moeten onderzoeken hoe informatievoorziening het best kan worden ingezet.”

Themamiddag Biodiversiteit 11 juli 2018 Boer

Themamiddag Biodiversiteit 11 juli 2018 Boer

Themamiddag Biodiversiteit 11 juli 2018

‘Boer – Bij – Burger’

Biodiversiteit staat volop in de belangstelling. Veel partijen zijn zoekende naar een praktische en haalbare invulling om biodiversiteit te stimuleren. Met deze bijeenkomst laten we zien welke maatregelen er zoal genomen worden, welke ideeën er leven en wat de impact hiervan is. De boer, de bij (biodiversiteit) en de burger staan hierbij centraal. Wij heten u graag van harte welkom deze middag op ons akkerbouwbedrijf in Odoorn.

deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door: Stichting Veldleeuwerik, Agrifirm, BASF, provincie Drenthe, Agrarische Natuur Drenthe