Groenlicht voor zonneparken.

Groenlicht voor zonneparken.

Vandaag heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de beroepszaak tegen zonnepark Daalkampen. Alle bezwaren zijn door de rechter ongegrond verklaard, daarmee is duidelijkheid ontstaan. De plannen zijn met veel zorgvuldigheid gemaakt waarbij altijd getracht is om rekening te houden met de omgeving en omwonenden.

Ook de vergunning van zonnepark Exloo is onherroepelijk verklaard. Dit is het eerste zonnepark uit de zonneakkerpoule van boeren in de gemeente. Op minder goede landbouwgrond (veenoxidatie) komt een park van 50 ha. Het zonnepark ligt aan de oostkant van het dorp Exloo.

Groen licht voor plan “Daalkampen”.

Groen licht voor plan “Daalkampen”.

Op donderdag 11 oktober 2018 was er een besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn. Op de agenda stonden ditmaal alleen maar zonneparken. Zonnepark Daalkampen was er één van. Een week eerder was er een oriënteerde raad waar alles ins en outs van de zonneparken al een besproken werden.

In deze vergadering deden de verschillende politieke patijen dit nog eens dunnetjes over. Het plan voor de zonneweide nabij de wijk Daalkampen kreeg ruim voldoende aandacht. Het plan waar we sinds begin dit jaar aan hebben gewerkt lag voor en werd door een groot gedeelte van de raadsleden positief ontvangen. Tijdens de stemming gaven Gemeente Belangen, VVD, CDA, D66, Groen Links en Christen Unie  aan voor dit plan te zijn, een ruime meerderheid (80%) . Daar zijn we heel erg blij mee.

In onderstaande link een goed verslag gemaakt door Jaap van Brummelen van het Dagblad van het Noorden.

https://www.dvhn.nl/drenthe/Raad-zegt-ja-tegen-plan-zonneakker-Daalkampen-ook-andere-zonneparken-Borger-Odoorn-krijgen-groen-licht-23653310.html

Bijdrage over plan Daalkampen oriënterende raad 3 okt. 2018

Bijdrage over plan Daalkampen oriënterende raad 3 okt. 2018

Geachte aanwezigen/ beste mensen,

Dank dat ik hier de mogelijkheid krijg om in te spreken. Ik wil wat zeggen over de zonneweide die gepland is naast de wijk Daalkampen waar ik initiatiefnemer ben.

De locatie staat vanavond niet ter discussie. De locaties is al zes en een half jaar in beeld, daar wil ik het verder niet over hebben.

Ik wil het wel hebben over het plan. Ik heb mijn best gedaan om tot een goed plan te komen. Hoe maak je nou een goed plan. Dat is voor iemand die niet in die business zit best moeilijk. Dus je gaat rondkijken, je kijkt de locatie, je kijkt naar het landschap, je kijkt naar de omgeving, je gaat in overleg. We hebben met een aantal partijen contact gehad. Contact met de gemeente, hoe kun je dingen het beste doen. Overleg met de provincie. We hebben Groen Leven erbij betrokken, een bedrijf dat mooie zonneparken op maat maakt. We hebben contact gehad met Lindemans landschapsarchitecten en zijn erbij betrokken en Bugel en Hajema. De ruimtelijke verkenning van de provincie hebben we in ons achterhoofd gehouden.

Het plan wat er uiteindelijk lag is een plan waarin de bestaande structuur van het landschap terugkwam. De bestaande oude eiken blijven bestaan. Er werd een hele brede groene omzoming neergelegd. Eigenlijk is het maar een relatief klein zonnepark in een mooi natuurgebied.

Er is een infoavond georganiseerd. Op de infoavond is heel veel geroepen maar er zijn ook nuttige dingen gezegd. Die hebben we meegenomen en dat heeft geleid tot aanpassingen in ons plan. Vervolgens hebben we in klein comité met inwoners van de wijk en de gemeente om de tafel gezeten. Er zijn daar meerdere dingen naar voren gebracht. Deze hebben we overwogen en hebben geleid tot verbeteringen van het plan. Jammer om te horen dat juist na zo’n bijeenkomst er heel veel onrust en ruis in de wijk is.

Tenslotte hebben we weer een inloopavond georganiseerd. Hier hebben we ons definitieve plan gepresenteerd. Een plan waar ik honderd procent achter sta. Dat plan is door de 55 aanwezigen, wie we ook persoonlijk hadden uitgenodigd. Dat was de wens van de wijk, 300 uitnodigen door de wijk verspreid. Door die 55 mensen is dat positief ontvangen.

Ik betreur dan ook de negatieve berichtgevingen over de plannen nabij de wijk Daalkampen. Dieptepunt daarbij was het telefoontje wat ik kreeg dat iemand belastende informatie over mij zou hebben. Onze deur heeft altijd open gestaan. Wij hebben altijd in gesprek gewild. Zelfs op zo’n telefoontje heb ik gezegd, kom langs dan praten we erover. U snapt wel, men komt niet opdagen.

Uiteindelijk hebben wij als maatschappij een opgave om te verduurzamen. Dit plan van Daalkampen past daar goed. Het is een gewogen plan dat gemaakt is met de inwoners. Naar mijn idee een goed plan. Daar wil ik het voor nu bij laten. Dank u wel.

 

Jan Reinier de Jong

3 oktober 2018

Verslag inloopavond 3 juli zonnepark Daalkampen

Verslag inloopavond 3 juli zonnepark Daalkampen

Op 3 juli heeft een goed bezochte inloopavond plaatsgevonden in de MFA ‘het Hunzehuys’ te Borger. Ongeveer zestig bewoners van de woonwijk Daalkampen hebben deze avond bezocht.

Het doel van deze avond was om met de bewoners in gesprek te gaan en inzicht te geven over de huidige stand van zaken omtrent het zonnepark.

BügelHajema was aanwezig om toelichting te geven op de procedures rondom vergunningen, GroenLeven heeft uitleg gegeven over technische aspecten en de mogelijke vormgeving van het zonnepark, een vertegenwoordiger van de Gemeente Borger-Odoorn gaf toelichting over het beleid.

Tijdens deze inloop konden inwoners schetsontwerpen (3D-beelden) bekijken. Er werden drie varianten getoond. Een variant met bosschages van 5 meter, een variant met bosschages van 2,5 meter en een variant met bosschages van 2 meter. De laatste twee varianten waren het gevolg van overleg met bewoners. Voor de laatste variant was een lage opstelling ingetekend (opstelling tot 1,94 meter).

De reacties op de ontwerpen die tijdens de inloopavond zijn getoond waren overwegend positief. Hoewel de meeste bewoners de voorkeur geven aan de lage opstelling, werd door een aantal mensen ook aangegeven juist een grote hoge bomenrand te prefereren. De bosschages (hoog of laag) en de rondlopende schapen geven een natuurlijk karakter. Dit vinden de bewoners belangrijk.

Onder de aanwezigen waren ook een aantal bewoners die tegen de komst van het zonnepark zijn. De meest gehoorde bezwaren zijn de locatie en de omvang van het park en daaruit voortvloeiend het belemmerde uitzicht. Tevens heeft men zorgen geuit omtrent straling en geluidshinder.

De rol van de gemeente is veelvuldig besproken. Bewoners geven aan dat de communicatie in het verleden onvoldoende is geweest.

Bewoners geven aan dat participatie in het project tot meer draagvlak zal leiden. Hierover is veel gesproken. Uit voorgaande bijeenkomsten zijn een aantal ideeën aangedragen.  De postcoderoos, een jaarlijkse donatie aan de buurtvereniging maar ook het zogenaamde ‘gebiedsfonds’ is besproken. Uit de gesprekken blijkt dat de bewoners dit allen op hun eigen manier ervaren. Het gebiedsfonds lijkt het meest passend zodat het gebied de financiële vergoeding naar eigen wens kan invullen.

Inloopavond zonnepark Daalkampen 3 juli.

Inloopavond zonnepark Daalkampen 3 juli.

Graag wil ik u uitnodigen voor een inloopavond over het zonnepark Daalkampen. Op dinsdagavond 3 juli kunt u tussen 18:00 en 21:00 kennis nemen van de plannen en hierover in gesprek gaan.

U bent van harte welkom op dinsdagavond 3 juli in MFA het Hunzehuys aan de Molenstraat 3 in Borger.

Ik kijk uit naar uw komst.

Met vriendelijke groet,   Jan Reinier de Jong

3D beelden van het zonnepark (met 3 versies)

3D beelden van het zonnepark (met 3 versies)

Om het zonnepark goed in het landschap op te laten gaan hebben we Lindemans landschapsarchitecten een plan laten maken. In de eerste opzet is er gekozen voor een struikenrij van sleedoorn rondom het park. De hoogte van deze bosschage zou dan ongeveer 5 meter worden. Op de eerste info avond kwam duidelijk naar voren dat men liever lagere beplating zou willen. In bijgevoegde link kunt u de situatie middels 3D beelden bekijken. Het oorspronkelijke plan met 5 meter beplating is te zien, maar ook een alternatief met lagere beplanting van 2,5 meter wordt getoond. Het zonnepark is van verschillende kanten zichtbaar gemaakt. Via de muisknop kunt u op verschillende plaatsen 360 graden rond kijken zodat er een duidelijk beeld ontstaat van hoe het aanzicht van het park zou kunnen worden.

Tijdens het gesprek in klein comité hebben we deze 3D beelden voor het eerst laten zien. Er is toen aangegeven dat de beplanting nog lager zou moeten.  Dit betekent dat we de opstelling van de panelen zouden moeten aanpassen. We kijken nu of dat technisch en financieel haalbaar is. Ook is tijdens dit gesprek voorgeteld om dezelfde beplating te gebruiken die ook in de groene strook in de wijk staat. En om deze groene strook door te trekken in het park. Dit betreft hulst en meidoorn. Ook daar wordt serieus naar gekeken.

Via onderstaande link is het oorspronkelijke plan (5 m hoge bosschages)  te zien, het aangepast (2,5 m hoog) plan en later gemaakt alternatief plan met een andere opstelling van de panelen totaal 2 meter hoog.

https://www.theimagineers.com/zonneparkdaalkampen/v2/#Voetpad_Trechterbeker/Aangepast_Plan/

verslag 11 juni jl, gesprek in klein comité Zonneakker Daalkampen

Op maandag 11 juni 2018 is er een bijeenkomst in klein comité geweest over het zonnepark Daalkampen. De aanwezigen op deze avond hebben allen aangegeven deel te willen nemen aan deze avond. Twee personen waren verhinderd.

De avond is begonnen met een voorstelrondje. Aansluitend is er teruggeblikt op de informatieavond die op 24 mei heeft plaatsgevonden. De aanwezigen geven aan dat de toen gegeven informatie voor veel mensen nieuw was. Omdat de plannen al verder gevorderd waren dan verwacht voelde men zich overvallen. De locatie en de omvang van het park roepen vragen op. De wijkbewoners geven aan dat ze meer transparantie van de gemeente hadden verwacht. De gemeente geeft aan dat communicatie met bewoners een belangrijk speerpunt is van de gemeente en de gemeente hier graag lering uit wil trekken. De gemeente betreurt het dat de bewoners zich slecht geïnformeerd voelen. Een bewoner spreekt zijn zorg uit of het zonnepark t.z.t verder uitgebreid kan worden. De gemeente verwijst hiervoor naar het genomen collegebesluit in 2015 en geeft aan dat het aansluitende stuk landbouwgrond hierin niet is opgenomen.

Vervolgens wordt gebrainstormd over de opzet en inrichting van het plan. 3D beelden worden getoond om inzicht te krijgen in de situatie. Naast de oorspronkelijke geplande 5 meter hoge bosschages is ook een variant met 2,5 meter bosschages getoond. Aanwezigen geven aan dat de eerstgenoemde 5 meter hoge bosschages het uitzicht vanaf de woningen aan de Trechterbeker volledige teniet doet. Vanuit de bewoners wordt aangegeven dat het wenselijk is om te kijken naar een lagere opstelling en lagere bosschages. Hiermee blijft de horizon zichtbaar. De aanwezigen zijn zich ervan bewust dat een lage opstelling van de zonnepanelen niet samengaat met het houden van schapen in het beheer van een zorgherder. Er zal worden gekeken naar de financiële en technische mogelijkheden van een lagere opstelling.

In de wijk is een grote diversiteit aan bosschages te vinden waar veel verschillende vogelsoorten leven. Het omzomen van het zonnepark met een verscheidenheid aan bosschages die vogels aantrekken (in plaats van één soort struikgewas) zou het zonnepark meerwaarde kunnen geven. Als mogelijke soorten worden meidoorn en hulst genoemd.  Aan de achterzijde van het park is een sloot ingetekend. Aangegeven wordt dat bosschages de voorkeur hebben t.o.v. een sloot met uitzicht op de zonnepanelen.

Tot slot is er ruimte voor vragen. Er wordt gevraagd naar geluidsoverlast van de omvormers/ transformatorhuisjes. De gemeente geeft aan dat hiervoor geluidsnormen gelden. De praktijk laat zien dat er geen geluidoverlast is.

Besproken wordt hoe draagvlak gemeten wordt. Draagvlak is niet uit te drukken in een getal maar moet gevoeld en ervaren worden. Aangegeven wordt dat participatie niet automatisch draagvlak betekent. Er wordt verder gesproken over participatie in het project door buurtbewoners. De mogelijkheden van een postcoderoos worden besproken. De kanttekening die hierbij geplaatst wordt is dat een inwoner van Borger ook kan meedoen terwijl hij de ‘lasten’ minder zal ervaren. Een ander idee is het oprichten van een gebiedsfonds. Er wordt een donatie gedaan aan het fonds. Het fonds kan ingezet worden naar eigen inzicht ten behoeve van de wijk Daalkampen.

Voor het vervolg geven de aanwezigen aan dat het van belang is dat de aankomende informatieavond binnenkort plaatsvindt in verband met de lopende procedure en dat buurtbewoners hiervoor persoonlijk worden uitgenodigd middels een brief.

Wij danken de aanwezigen voor hun input en inzet om mee te denken over dit plan.

Verslag infoavond zonnepark Daalkampen

Verslag infoavond zonnepark Daalkampen

Verslag informatieavond zonnepark Daalkampen

Op donderdag 24 mei jl. heeft er een informatieavond over het zonnepark Daalkampen plaatsgevonden. De aankondiging en uitnodiging voor deze avond heeft in de Weekinweekuit en op de website van de buurtvereniging gestaan. Tevens is deze breed gedeeld via social media (facebook, twitter, linkedIn). Ook zijn een paar direct aanwonenden persoonlijk benaderd en uitgenodigd. Tijdens de bestuursvergadering van de Wijkvereniging van 21 maart jl. is een korte toelichting op de plannen en de geplande informatieavond gegeven. Tijdens deze vergadering is aangegeven dat ze op de hoogte waren van de plannen. Wel bestond er wat onduidelijkheid over de exacte locatie.

De avond is bezocht door 56 belangstellenden.

De avond heeft vorm en inhoud gekregen aan de hand van een presentatie (zie website):

– een inleiding op de avond, waarin ik mijzelf voorstelde (wie ben ik en waarom doe ik dit) en een inleiding heb gegeven op het plan

– een toelichting op het park (door Groenleven)

– een toelichting op de benodigde procedure (door BügelHajema)

– participatie en vragen

Gedurende en na de presentatie was er ruimte voor het stellen van vragen.

Tijdens de inleiding is aangegeven dat sinds 2012 wordt gesproken over de mogelijkheden voor het realiseren van een zonneakker op Daalkampen IV. In de ruimtelijke verkenning zonne-akkers Provincie Drenthe (04-04-2014) wordt de locatie genoemd. Tijdens de vergadering van 17 maart 2015 heeft het college besloten de locatie aan te wijzen als potentiele zonneakker voor een periode van maximaal 20 jaar. Dit ter overbrugging tot de grond daadwerkelijk voor woningbouw gaat worden gebruikt.

Ondanks deze voorgeschiedenis en eerdere berichtgeving in de media gaf een aantal aanwezigen aan dat zij niet op de hoogte waren van het plan en het plan ze overviel. Ze voelden zich slecht geïnformeerd door de gemeente. De aanwezigen willen dat er beter gecommuniceerd wordt over het plan. Ze willen mee kunnen praten over het plan en op de hoogte gehouden worden.

Ik heb aangegeven dat ik door een ieder benaderd kan worden en ik bereid ben ieder persoonlijk te woord te staan om vragen te beantwoorden. Ook heb ik aangegeven voor de zomervakantie nog een avond te organiseren over de stand van zaken. De (wijze van) aankondiging en de uitnodiging zal zo zorgvuldig mogelijk door mij worden gecommuniceerd. Tevens is aan het einde van de avond afgesproken in een klein comité verder te praten over het zonnepark.

Door Groenleven is de opzet en de inrichting van het park toegelicht. Aandacht is besteed aan de landschappelijke inpassing, waarbij expliciet aandacht is besteed aan de randen van het park in relatie tot zichtbaarheid en beleving. Vragen hierover zijn beantwoord en toegelicht aan de hand van beeldmateriaal opgenomen in de presentatie. Ingegaan is op het dubbelgebruik van het park door het houden van schapen in beheer van een zorgherder. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden door de zorgherder betrokken bij het natuurlijk onderhoud van het park.

Ten aanzien van veiligheid is aangegeven dat het park (door opgaande beplanting vrijwel niet zichtbaar) wordt afgesloten met een hek. Aangegeven is dat er alleen een mogelijk ongewenste situatie kan ontstaan indien moedwillig schade wordt toegebracht aan (onderdelen van) het park.

Op de vraag of er bekend is of er gevolgen zijn voor de gezondheid is aangegeven dat dat niet bekend is. In buurlanden waar al geruime langere tijd zonneparken worden geëxploiteerd heeft dit ook de aandacht en zijn voor alsnog geen effecten op de gezondheid geconstateerd.

Tevens is de vraag gesteld waarom er voor deze locatie is gekozen aangezien er in december 2017 beleid is vastgesteld door de gemeente omtrent de omvang en locatie voor het realiseren van zonneakkers.

Hiervoor wordt verwezen naar het eerder genoemde beleid. Tevens is uitgelegd dat in andere provincies juist het beleid gehanteerd wordt om dergelijke ontwikkelingen aangrenzend aan bebouwing te realiseren om maatschappelijke en landschappelijke redenen.

Tijdens de presentatie is aangegeven dat er een grote maatschappelijke opgave en verantwoordelijkheid voor het realiseren van duurzame energie voor ons ligt. Er moet nu actie ondernomen worden om aan de opgave voor Nederland te voldoen. Nederland loopt niet voorop als het gaat om het opwekken van duurzame energie. Door aanwezigen is aangegeven dat ze ook niet tegen het opwekken van duurzame energie zijn en er ook begrip is dat voldaan moet worden aan een maatschappelijke opgave.

Als laatste heeft BugelHajema de procedures die bij de aanvraag van de vergunningen horen toegelicht. Aan de hand van een aantal slides is uitgelegd wat een bestemmingsplan inhoudt en zijn alle stappen getoond. Aangegeven is dat in andere gemeente vaak gekozen wordt voor het realiseren van een zonnepark middels een vergunning. De gemeente heeft expliciet aangegeven dat zijn dit middels een bestemmingsplan willen regelen (zie ook beleid zonneakkers).

Er is een vraag gesteld over mogelijke planschade. Aangegeven is dat een ieder vrij is een planschade verzoek in te dienen bij de gemeente. Indien er sprake is van planschade dan zal dat op de initiatiefnemer worden verhaald.

Als afsluiting is gesproken over participatie voor de omwonenden. Er is een voorstel gedaan om de buurtvereniging een bijdrage te geven. De inwoners is deelname aan de postcoderoosregeling voorgelegd. Deze regeling maakt het inwoners mogelijk deels eigenaar te worden van het zonnepark om stroom te verkrijgen voor een scherp tarief omdat er geen energiebelasting en btw betaald hoeft te worden.

Vragen die onbeantwoord zijn gebleven of indien men gebeld wil worden dan is men in de gelegenheid gesteld een formulier in te vullen en in te leveren. Ook kon men een e-mailadres achter laten als men op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen. Er zijn zes formulieren met vragen of een terugbelverzoek ingeleverd.

Na afloop hebben veel mensen mij nog aangesproken. De meesten vonden het een duidelijk verhaal al was niet iedereen even gelukkig met het plan. Ook waren er positieve reacties over de aanpak en gaf een aantal aan “liever zonnepanelen dan een woonwijk” op de locatie te zien.

Afgesproken is dat de mensen de presentatie kunnen zien via mijn site.

24 mei infoavond zonnepark Daalkampen

24 mei infoavond zonnepark Daalkampen

BIJEENKOMST ZONNEPARK DAALKAMPEN

Graag wil ik u uitnodigen voor een bijeenkomst over het plan om een zonnepark te realiseren naast de wijk Daalkampen in Borger. Gemeente Borger-Odoorn heeft deze locatie toegewezen voor het ontwikkelen van een zonnepark. Tijdens de bijeenkomst vertel ik u graag meer over het plan en heeft u de gelegenheid om vragen te stellen.

Ik nodig u dan ook van harte uit op 24 mei om 19:45 in MFA het Hunzehuys aan de Molenstraat 3 in Borger. Het officiële programma start om 20:00.