Eerste zonnepaneel geplaatst.

Eerste zonnepaneel geplaatst.

Op donderdag 19 augustus legden Lente, Elle en Sterre de Jong het eerste zonnepaneel op zonnepark Daalkampen. Een heugelijk moment voor de familie De Jong. De afgelopen jaren is heel wat tijd en energie in de ontwikkeling van het zonnepark gestoken. Vandaag is dus het eerste van 40.000 panelen gelegd. Als het park klaar is zal het voor ongeveer 5000 huishoudens stroom leveren.

Binnenkort zal er een crowdfunding voor het zonnepark worden opengesteld. Op deze wijze kan de omgeving mee profiteren middels een interessante rente vergoeding.

Werkzaamheden percelen Daalkampen

Werkzaamheden percelen Daalkampen

Op korte termijn zullen de eerste werkzaamheden op de percelen waar zonnepark Daalkampen komt beginnen. Dit betreft vooral werkzaamheden van landbouwkundige aard. De grond heeft een beetje aandacht nodig. De natte oogst afgelopen herfst heeft letterlijk zijn sporen na gelaten. De komende periode zal de grond in ere hersteld worden. Er zullen delen gemaaid en gefreesd worden. De percelen zullen losgetrokken worden met een cultivator en vervolgens worden ze geëgaliseerd. Aansluitend zal het terrein worden ingezaaid met een kruidenrijk grassenmengsel.

Verslag informatie avond 24-3 verkleinen/aanpassen zonnepark

Verslag informatie avond 24-3 verkleinen/aanpassen zonnepark

VERSLAG INFORMATIEAVOND ZONNEPARK DAALKAMPEN

Datum: 24 maart 2021, 19.30u

Onderwerp: Presentatie aangepast ontwerp zonnepark

Genodigden: omwonenden en bewoners rondom project Zonnepark Daalkampen

 

Kort verslag

Op 24 maart 2021 heeft via Teams een online informatieavond plaatsgevonden over het aangepaste ontwerp van Zonnepark Daalkampen. Via een brief zijn ca 300 omwonenden van het zonnepark uitgenodigd om zich aan te melden, waarna een link voor de Teams vergadering werd verzonden. Op deze wijze hebben zich 14 geïnteresseerden aangemeld. Naast omwonenden van het zonnepark, is ook de gemeente Borger-Odoorn en GroenLeven uitgenodigd om de informatieavond bij te wonen. Namens de gemeente hebben Dhr. Krikke en Dhr. Brink de avond bijgewoond. Namens GroenLeven waren Dhr. Santema en Mevr. Pool aanwezig.

Presentatie

De presentatie over het aangepaste ontwerp van het zonnepark is gegeven door Jan Reinier de Jong. Kern van de presentatie is dat het park kleiner wordt en verder van de woonwijk kan worden gebouwd.

Vragen

Na de presentatie kregen deelnemers de gelegenheid om vragen te stellen. De volgende vragen zijn gesteld:

  Vraag Antwoord
1 Blijft de locatie van de hekwerken aan de oostzijde (wijk) hetzelfde, of schuift deze mee met de nieuwe contour? De hekwerken vallen onder het bouwwerk en die zullen mee opschuiven. Die zullen ook verder van de wijk af komen te liggen.
2 Wat gebeurt er dan met de overgebleven driehoek. Krijgt die nu een andere bestemming? Wie gaat dat onderhouden, weten we wat de plannen zijn? De Gemeente is grondeigenaar en die zal dat weer vrijgeven voor agrarisch gebruik.

 

 

3 Het oorspronkelijke plan wordt gewijzigd, wat betekent dit voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning? Het nieuwe ontwerp past binnen de regels van het geldende bestemmingsplan. Alleen de omgevingsvergunning wordt gewijzigd. De huidige omgevingsvergunning blijft bestaan als de wijzigingen om welke reden dan ook geen doorgang kunnen vinden.
4 Hoe zit het met de levering van de opgewekte energie aan het net? Dit is geregeld.
5 Is het archeologisch onderzoek afgerond? Er is een complete bodemscan uitgevoerd op de percelen. Deze scan laat zien op welke diepte en waar mogelijke archeologische resten te vinden zijn. Met behulp van deze gegevens kan een veel gerichter vervolgtraject worden opgezet.
6 Wat betekent de participatie concreet voor de omwonenden van het zonnepark? Na afronding van de bouw kan de omgeving financieel deelnemen in het zonnepark.
7 Er is sprake van heesterbeplanting, deze zal in de winterperiode onbegroeid zijn waardoor je toch zicht hebt op het park. Wordt het park helemaal omkleed met heesters of alleen gedeeltelijk? We doen dit zoals het in het bestemmingsplan is opgenomen. Destijds is aangegeven dat het hele park omzoomd wordt door heesters, op verzoek van de omwonenden. Wij willen hier meedenken om te kijken wat mogelijk is binnen het bestemmingsplan.
8 Komt er alleen hekwerk of ook een heg? Struiken?

 

Zie vraag 7.
9 In hoeverre krijgen wij als bewoners last van de stroompieken die het zonnepark in het net gaat opleveren? Van deze stroompieken zal geen sprake zijn. Het zonnepark zal niet worden aangesloten op de ringleiding (waar woningen en bedrijven op zijn aangesloten), maar gaat rechtstreeks naar onderstations van Enexis.
10 In de eerste vergunning zijn termijnen genoemd (o.a. SDE subsidie, totale doorlooptijd van 20 of 25 jaar), gaan die mee schuiven? Of blijven de termijnen bestaan zoals in de eerste vergunning? Gaan de termijnen in zodra de vergunning is afgegeven? In de vergunning is opgenomen dat de termijn begint te lopen zodra het project is gerealiseerd. Er wijzigt hierin dus niets.

 

De SDE subsidie start wanneer een project is gerealiseerd en ook daadwerkelijk stroom levert aan het net.

Wat betreft de termijn voor de SDE subsidie, heb je richting de RVO de plicht om binnen een gestelde termijn het project te realiseren en aan te sluiten. Dit is in principe 3 jaar met uitstelmogelijkheid tot 4 jaar.

11 De oriëntatie van de panelen wijzigt, is er onderzoek gedaan naar de spiegeling van de panelen, wanneer de zon laag staat? Zonnepanelen geven nagenoeg geen spiegeling. Bovendien staan de panelen met de rug richting de wijk, zodat van mogelijke weerspiegeling geen last zal zijn.
12 Kunnen we aan meer gegevens komen over de overige wijzigingen? Bijvoorbeeld: het soort panelen, de transformatoren, het hekwerk. Graag ontvangen we een overzicht van alle wijzigingen t.o.v. het oude plan. De informatie is onderdeel van de vergunningsvraag. We zullen een beknopte versie van deze informatie per mail aan u verstrekken.

 

13 Er wijzigt niets in het bestemmingsplan, maar wordt er wel een nieuwe Omgevingsvergunning aangevraagd? Er wordt een nieuwe aanvraag ingediend voor het onderdeel ‘Bouwen’.
14 Op de nieuwe tekening staat een weg, tussen het perceel van Ebbing en van Smit, dit is privé terrein, hoe zit dat? Dit is een onderhoudspad. Als dit inderdaad op privéterrein is ingetekend, dan is dat niet mogelijk. Hier zullen we naar kijken.
15 U geeft aan dat er om het hele park een groenrand wordt aangebracht. Achter ons perceel (Ebbing) staat geen groene omlijning, hoe zit dit? In het oorspronkelijke bestemmingsplan is dit ook niet opgenomen, omdat hier een tweede loods gebouwd zou worden.

 

Als groenvoorziening toch wenselijk is, dan is dit bespreekbaar, we zullen hierover contact opnemen.

16 De wijk Daalkampen zal geen last hebben van spiegeling vanwege de nieuwe oriëntatie, maar wij (Ebbing) krijgen dan juist extra spiegeling. Het park komt ook dichterbij ons te liggen, dus meer overlast. De panelen staan nu met de rug naar de wijk Daalkampen. In het oude ontwerp stonden de panelen zuidelijk opgesteld, richting uw loodsen. De nieuwe opstelling zal juist voor minder spiegeling zorgen.

Bovendien stonden in het oude ontwerp meer panelen dichter tegen de loodsen aan, dat zijn in de nieuwe opstelling aanzienlijk minder.

17 Kunt u ook aangeven hoe ver de panelen van ons perceel (Ebbing) vandaan komen? Wij zullen hier een inschatting van geven.
18 Op de website van GroenLeven staat een mooie zin, dat bij de vergunningsaanvraag de omgeving vanaf dag 1 wordt betrokken bij het proces, wat gaat dag 1 worden? In de volgorde is het gebruikelijk om eerst met de grondeigenaar overeenstemming te bereiken over een wijziging alvorens de omgeving wordt geïnformeerd. Overigens wordt opgemerkt dat niet GroenLeven, maar dhr. De Jong hier initiatiefnemer is.
19 Wat is precies de rol van de Gemeente, de evaluatie van Zonne-oogst? Het beleid van Zonne-oogst is ontwikkeld in 2017. De Gemeente is al in 2013 gestart bezig met het project Daalkampen. Het beleid van Zonne-oogst is dus ontwikkeld ná het plan voor Daalkampen.

 

De evaluatie van Zonne-oogst is in opdracht van de Gemeente uitgevoerd. Dit evaluatie geeft aan dat kinderziektes zijn en dingen waarvan men kan leren.

 

De Gemeente heeft een rol in dit project te vervullen als grondeigenaar, maar dat is privaatrechtelijk. Daarnaast heeft de Gemeente een rol in de vergunningverlening en in handhaving en toezicht.

20 In juli wordt gestart met de bouw, hoe worden wij in de tussentijd op de hoogte gehouden van ontwikkelingen? Wij zullen de omwonenden op de hoogte houden van eventuele ontwikkelingen.
21 Tijdens het ontwikkeltraject zijn plannen gepresenteerd met hele hoge en hele lage beplanting, er is duidelijk gekozen voor lage beplanting, blijft dit in stand? Ja, dit blijft in stand.
22 Ik heb een brief ontvangen van de Gemeente, waarin wordt aangegeven dat bouwen volgens de regels van het bestemmingsplan uitsluitend is toegestaan indien de gronden binnen 24 maanden na verlenen van de omgevingsvergunning zijn ingericht volgens het plan. Hoe wordt hierop gehandhaafd, want dit is niet gebeurd. Indien zich een gewijzigde aanvraag indient, moet de gemeente beoordelen in hoeverre de wijzigingen te legaliseren zijn. Nu de wijzigingen niet in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan, ziet de gemeente geen reden om nu al handhavend op te treden. Feitelijk zijn de gronden nog steeds als agrarisch in gebruik.
23 In de originele omgevingsvergunning staat dat er voor het archeologisch onderzoek 43 grote sleuven gegraven moeten worden. U geeft aan dat het onderzoek al is afgerond, maar hier is nog niet aan voldaan, hoe zit dat? De bodemscan om archeologie in beeld te krijgen is afgerond. Nu gaan we verder met de volgende stappen.
24 Waar gaat de stroom heen? De stroom gaat het net in.
25 Vanaf welke plaats gaan men werken, waar gaan de voertuigen langs tijdens de bouw? In principe vanaf de Ruigebultsweg.
26 Wanneer wordt er aan het park gewerkt? Wat zijn de werktijden? De bouwploegen zijn over het algemeen werkzaam van maandag t/m zaterdag van 8 tot 17 uur. We zullen daarbij zoveel mogelijk rekening houden met de omgeving.

Qua bouwtijd kun je rekening houden met enkele maanden.

Informatie avond 24 maart

Informatie avond 24 maart

Geachte mevrouw, meneer,
Eerder bent u geïnformeerd over de ontwikkeling van een zonnepark nabij de Ruigebultsweg. Hiervoor is de vergunning verleend en het bestemmingsplan gewijzigd op 11 oktober 2018.
Nu de bouw dichterbij komt brengen wij u graag op de hoogte van de stand
van zaken. Het voornemen is namelijk om het zonnepark kleiner te maken dan in de eerste instantie het plan was. Hierdoor komt het zonnepark verder van de Diepenveensweg/de wijk Daalkampen te liggen. Een nieuwe bouwvergunning zal hiervoor worden aangevraagd. Zie onderstaande kaartje voor meer informatie over de ligging, afmeting en de stand van de panelen.
Op woensdag 24 maart om 19.30 wordt er een online bijeenkomst met behulp van Microsoft Teams georganiseerd voor omwonenden die hierover vragen hebben. Wilt u hieraan deelnemen? Meld u dan aan door te mailen naar janreinierdejong@hotmail.com.

Hoogachtend,
Jan Reinier de Jong

Groenlicht voor zonneparken.

Groenlicht voor zonneparken.

Vandaag heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de beroepszaak tegen zonnepark Daalkampen. Alle bezwaren zijn door de rechter ongegrond verklaard, daarmee is duidelijkheid ontstaan. De plannen zijn met veel zorgvuldigheid gemaakt waarbij altijd getracht is om rekening te houden met de omgeving en omwonenden.

Ook de vergunning van zonnepark Exloo is onherroepelijk verklaard. Dit is het eerste zonnepark uit de zonneakkerpoule van boeren in de gemeente. Op minder goede landbouwgrond (veenoxidatie) komt een park van 50 ha. Het zonnepark ligt aan de oostkant van het dorp Exloo.

Groen licht voor plan “Daalkampen”.

Groen licht voor plan “Daalkampen”.

Op donderdag 11 oktober 2018 was er een besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn. Op de agenda stonden ditmaal alleen maar zonneparken. Zonnepark Daalkampen was er één van. Een week eerder was er een oriënteerde raad waar alles ins en outs van de zonneparken al een besproken werden.

In deze vergadering deden de verschillende politieke patijen dit nog eens dunnetjes over. Het plan voor de zonneweide nabij de wijk Daalkampen kreeg ruim voldoende aandacht. Het plan waar we sinds begin dit jaar aan hebben gewerkt lag voor en werd door een groot gedeelte van de raadsleden positief ontvangen. Tijdens de stemming gaven Gemeente Belangen, VVD, CDA, D66, Groen Links en Christen Unie  aan voor dit plan te zijn, een ruime meerderheid (80%) . Daar zijn we heel erg blij mee.

In onderstaande link een goed verslag gemaakt door Jaap van Brummelen van het Dagblad van het Noorden.

https://www.dvhn.nl/drenthe/Raad-zegt-ja-tegen-plan-zonneakker-Daalkampen-ook-andere-zonneparken-Borger-Odoorn-krijgen-groen-licht-23653310.html

Bijdrage over plan Daalkampen oriënterende raad 3 okt. 2018

Bijdrage over plan Daalkampen oriënterende raad 3 okt. 2018

Geachte aanwezigen/ beste mensen,

Dank dat ik hier de mogelijkheid krijg om in te spreken. Ik wil wat zeggen over de zonneweide die gepland is naast de wijk Daalkampen waar ik initiatiefnemer ben.

De locatie staat vanavond niet ter discussie. De locaties is al zes en een half jaar in beeld, daar wil ik het verder niet over hebben.

Ik wil het wel hebben over het plan. Ik heb mijn best gedaan om tot een goed plan te komen. Hoe maak je nou een goed plan. Dat is voor iemand die niet in die business zit best moeilijk. Dus je gaat rondkijken, je kijkt de locatie, je kijkt naar het landschap, je kijkt naar de omgeving, je gaat in overleg. We hebben met een aantal partijen contact gehad. Contact met de gemeente, hoe kun je dingen het beste doen. Overleg met de provincie. We hebben Groen Leven erbij betrokken, een bedrijf dat mooie zonneparken op maat maakt. We hebben contact gehad met Lindemans landschapsarchitecten en zijn erbij betrokken en Bugel en Hajema. De ruimtelijke verkenning van de provincie hebben we in ons achterhoofd gehouden.

Het plan wat er uiteindelijk lag is een plan waarin de bestaande structuur van het landschap terugkwam. De bestaande oude eiken blijven bestaan. Er werd een hele brede groene omzoming neergelegd. Eigenlijk is het maar een relatief klein zonnepark in een mooi natuurgebied.

Er is een infoavond georganiseerd. Op de infoavond is heel veel geroepen maar er zijn ook nuttige dingen gezegd. Die hebben we meegenomen en dat heeft geleid tot aanpassingen in ons plan. Vervolgens hebben we in klein comité met inwoners van de wijk en de gemeente om de tafel gezeten. Er zijn daar meerdere dingen naar voren gebracht. Deze hebben we overwogen en hebben geleid tot verbeteringen van het plan. Jammer om te horen dat juist na zo’n bijeenkomst er heel veel onrust en ruis in de wijk is.

Tenslotte hebben we weer een inloopavond georganiseerd. Hier hebben we ons definitieve plan gepresenteerd. Een plan waar ik honderd procent achter sta. Dat plan is door de 55 aanwezigen, wie we ook persoonlijk hadden uitgenodigd. Dat was de wens van de wijk, 300 uitnodigen door de wijk verspreid. Door die 55 mensen is dat positief ontvangen.

Ik betreur dan ook de negatieve berichtgevingen over de plannen nabij de wijk Daalkampen. Dieptepunt daarbij was het telefoontje wat ik kreeg dat iemand belastende informatie over mij zou hebben. Onze deur heeft altijd open gestaan. Wij hebben altijd in gesprek gewild. Zelfs op zo’n telefoontje heb ik gezegd, kom langs dan praten we erover. U snapt wel, men komt niet opdagen.

Uiteindelijk hebben wij als maatschappij een opgave om te verduurzamen. Dit plan van Daalkampen past daar goed. Het is een gewogen plan dat gemaakt is met de inwoners. Naar mijn idee een goed plan. Daar wil ik het voor nu bij laten. Dank u wel.

 

Jan Reinier de Jong

3 oktober 2018

Verslag inloopavond 3 juli zonnepark Daalkampen

Verslag inloopavond 3 juli zonnepark Daalkampen

Op 3 juli heeft een goed bezochte inloopavond plaatsgevonden in de MFA ‘het Hunzehuys’ te Borger. Ongeveer zestig bewoners van de woonwijk Daalkampen hebben deze avond bezocht.

Het doel van deze avond was om met de bewoners in gesprek te gaan en inzicht te geven over de huidige stand van zaken omtrent het zonnepark.

BügelHajema was aanwezig om toelichting te geven op de procedures rondom vergunningen, GroenLeven heeft uitleg gegeven over technische aspecten en de mogelijke vormgeving van het zonnepark, een vertegenwoordiger van de Gemeente Borger-Odoorn gaf toelichting over het beleid.

Tijdens deze inloop konden inwoners schetsontwerpen (3D-beelden) bekijken. Er werden drie varianten getoond. Een variant met bosschages van 5 meter, een variant met bosschages van 2,5 meter en een variant met bosschages van 2 meter. De laatste twee varianten waren het gevolg van overleg met bewoners. Voor de laatste variant was een lage opstelling ingetekend (opstelling tot 1,94 meter).

De reacties op de ontwerpen die tijdens de inloopavond zijn getoond waren overwegend positief. Hoewel de meeste bewoners de voorkeur geven aan de lage opstelling, werd door een aantal mensen ook aangegeven juist een grote hoge bomenrand te prefereren. De bosschages (hoog of laag) en de rondlopende schapen geven een natuurlijk karakter. Dit vinden de bewoners belangrijk.

Onder de aanwezigen waren ook een aantal bewoners die tegen de komst van het zonnepark zijn. De meest gehoorde bezwaren zijn de locatie en de omvang van het park en daaruit voortvloeiend het belemmerde uitzicht. Tevens heeft men zorgen geuit omtrent straling en geluidshinder.

De rol van de gemeente is veelvuldig besproken. Bewoners geven aan dat de communicatie in het verleden onvoldoende is geweest.

Bewoners geven aan dat participatie in het project tot meer draagvlak zal leiden. Hierover is veel gesproken. Uit voorgaande bijeenkomsten zijn een aantal ideeën aangedragen.  De postcoderoos, een jaarlijkse donatie aan de buurtvereniging maar ook het zogenaamde ‘gebiedsfonds’ is besproken. Uit de gesprekken blijkt dat de bewoners dit allen op hun eigen manier ervaren. Het gebiedsfonds lijkt het meest passend zodat het gebied de financiële vergoeding naar eigen wens kan invullen.

Inloopavond zonnepark Daalkampen 3 juli.

Inloopavond zonnepark Daalkampen 3 juli.

Graag wil ik u uitnodigen voor een inloopavond over het zonnepark Daalkampen. Op dinsdagavond 3 juli kunt u tussen 18:00 en 21:00 kennis nemen van de plannen en hierover in gesprek gaan.

U bent van harte welkom op dinsdagavond 3 juli in MFA het Hunzehuys aan de Molenstraat 3 in Borger.

Ik kijk uit naar uw komst.

Met vriendelijke groet,   Jan Reinier de Jong