Verslag informatie avond 24-3 verkleinen/aanpassen zonnepark

Verslag informatie avond 24-3 verkleinen/aanpassen zonnepark

VERSLAG INFORMATIEAVOND ZONNEPARK DAALKAMPEN

Datum: 24 maart 2021, 19.30u

Onderwerp: Presentatie aangepast ontwerp zonnepark

Genodigden: omwonenden en bewoners rondom project Zonnepark Daalkampen

 

Kort verslag

Op 24 maart 2021 heeft via Teams een online informatieavond plaatsgevonden over het aangepaste ontwerp van Zonnepark Daalkampen. Via een brief zijn ca 300 omwonenden van het zonnepark uitgenodigd om zich aan te melden, waarna een link voor de Teams vergadering werd verzonden. Op deze wijze hebben zich 14 geïnteresseerden aangemeld. Naast omwonenden van het zonnepark, is ook de gemeente Borger-Odoorn en GroenLeven uitgenodigd om de informatieavond bij te wonen. Namens de gemeente hebben Dhr. Krikke en Dhr. Brink de avond bijgewoond. Namens GroenLeven waren Dhr. Santema en Mevr. Pool aanwezig.

Presentatie

De presentatie over het aangepaste ontwerp van het zonnepark is gegeven door Jan Reinier de Jong. Kern van de presentatie is dat het park kleiner wordt en verder van de woonwijk kan worden gebouwd.

Vragen

Na de presentatie kregen deelnemers de gelegenheid om vragen te stellen. De volgende vragen zijn gesteld:

  Vraag Antwoord
1 Blijft de locatie van de hekwerken aan de oostzijde (wijk) hetzelfde, of schuift deze mee met de nieuwe contour? De hekwerken vallen onder het bouwwerk en die zullen mee opschuiven. Die zullen ook verder van de wijk af komen te liggen.
2 Wat gebeurt er dan met de overgebleven driehoek. Krijgt die nu een andere bestemming? Wie gaat dat onderhouden, weten we wat de plannen zijn? De Gemeente is grondeigenaar en die zal dat weer vrijgeven voor agrarisch gebruik.

 

 

3 Het oorspronkelijke plan wordt gewijzigd, wat betekent dit voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning? Het nieuwe ontwerp past binnen de regels van het geldende bestemmingsplan. Alleen de omgevingsvergunning wordt gewijzigd. De huidige omgevingsvergunning blijft bestaan als de wijzigingen om welke reden dan ook geen doorgang kunnen vinden.
4 Hoe zit het met de levering van de opgewekte energie aan het net? Dit is geregeld.
5 Is het archeologisch onderzoek afgerond? Er is een complete bodemscan uitgevoerd op de percelen. Deze scan laat zien op welke diepte en waar mogelijke archeologische resten te vinden zijn. Met behulp van deze gegevens kan een veel gerichter vervolgtraject worden opgezet.
6 Wat betekent de participatie concreet voor de omwonenden van het zonnepark? Na afronding van de bouw kan de omgeving financieel deelnemen in het zonnepark.
7 Er is sprake van heesterbeplanting, deze zal in de winterperiode onbegroeid zijn waardoor je toch zicht hebt op het park. Wordt het park helemaal omkleed met heesters of alleen gedeeltelijk? We doen dit zoals het in het bestemmingsplan is opgenomen. Destijds is aangegeven dat het hele park omzoomd wordt door heesters, op verzoek van de omwonenden. Wij willen hier meedenken om te kijken wat mogelijk is binnen het bestemmingsplan.
8 Komt er alleen hekwerk of ook een heg? Struiken?

 

Zie vraag 7.
9 In hoeverre krijgen wij als bewoners last van de stroompieken die het zonnepark in het net gaat opleveren? Van deze stroompieken zal geen sprake zijn. Het zonnepark zal niet worden aangesloten op de ringleiding (waar woningen en bedrijven op zijn aangesloten), maar gaat rechtstreeks naar onderstations van Enexis.
10 In de eerste vergunning zijn termijnen genoemd (o.a. SDE subsidie, totale doorlooptijd van 20 of 25 jaar), gaan die mee schuiven? Of blijven de termijnen bestaan zoals in de eerste vergunning? Gaan de termijnen in zodra de vergunning is afgegeven? In de vergunning is opgenomen dat de termijn begint te lopen zodra het project is gerealiseerd. Er wijzigt hierin dus niets.

 

De SDE subsidie start wanneer een project is gerealiseerd en ook daadwerkelijk stroom levert aan het net.

Wat betreft de termijn voor de SDE subsidie, heb je richting de RVO de plicht om binnen een gestelde termijn het project te realiseren en aan te sluiten. Dit is in principe 3 jaar met uitstelmogelijkheid tot 4 jaar.

11 De oriëntatie van de panelen wijzigt, is er onderzoek gedaan naar de spiegeling van de panelen, wanneer de zon laag staat? Zonnepanelen geven nagenoeg geen spiegeling. Bovendien staan de panelen met de rug richting de wijk, zodat van mogelijke weerspiegeling geen last zal zijn.
12 Kunnen we aan meer gegevens komen over de overige wijzigingen? Bijvoorbeeld: het soort panelen, de transformatoren, het hekwerk. Graag ontvangen we een overzicht van alle wijzigingen t.o.v. het oude plan. De informatie is onderdeel van de vergunningsvraag. We zullen een beknopte versie van deze informatie per mail aan u verstrekken.

 

13 Er wijzigt niets in het bestemmingsplan, maar wordt er wel een nieuwe Omgevingsvergunning aangevraagd? Er wordt een nieuwe aanvraag ingediend voor het onderdeel ‘Bouwen’.
14 Op de nieuwe tekening staat een weg, tussen het perceel van Ebbing en van Smit, dit is privé terrein, hoe zit dat? Dit is een onderhoudspad. Als dit inderdaad op privéterrein is ingetekend, dan is dat niet mogelijk. Hier zullen we naar kijken.
15 U geeft aan dat er om het hele park een groenrand wordt aangebracht. Achter ons perceel (Ebbing) staat geen groene omlijning, hoe zit dit? In het oorspronkelijke bestemmingsplan is dit ook niet opgenomen, omdat hier een tweede loods gebouwd zou worden.

 

Als groenvoorziening toch wenselijk is, dan is dit bespreekbaar, we zullen hierover contact opnemen.

16 De wijk Daalkampen zal geen last hebben van spiegeling vanwege de nieuwe oriëntatie, maar wij (Ebbing) krijgen dan juist extra spiegeling. Het park komt ook dichterbij ons te liggen, dus meer overlast. De panelen staan nu met de rug naar de wijk Daalkampen. In het oude ontwerp stonden de panelen zuidelijk opgesteld, richting uw loodsen. De nieuwe opstelling zal juist voor minder spiegeling zorgen.

Bovendien stonden in het oude ontwerp meer panelen dichter tegen de loodsen aan, dat zijn in de nieuwe opstelling aanzienlijk minder.

17 Kunt u ook aangeven hoe ver de panelen van ons perceel (Ebbing) vandaan komen? Wij zullen hier een inschatting van geven.
18 Op de website van GroenLeven staat een mooie zin, dat bij de vergunningsaanvraag de omgeving vanaf dag 1 wordt betrokken bij het proces, wat gaat dag 1 worden? In de volgorde is het gebruikelijk om eerst met de grondeigenaar overeenstemming te bereiken over een wijziging alvorens de omgeving wordt geïnformeerd. Overigens wordt opgemerkt dat niet GroenLeven, maar dhr. De Jong hier initiatiefnemer is.
19 Wat is precies de rol van de Gemeente, de evaluatie van Zonne-oogst? Het beleid van Zonne-oogst is ontwikkeld in 2017. De Gemeente is al in 2013 gestart bezig met het project Daalkampen. Het beleid van Zonne-oogst is dus ontwikkeld ná het plan voor Daalkampen.

 

De evaluatie van Zonne-oogst is in opdracht van de Gemeente uitgevoerd. Dit evaluatie geeft aan dat kinderziektes zijn en dingen waarvan men kan leren.

 

De Gemeente heeft een rol in dit project te vervullen als grondeigenaar, maar dat is privaatrechtelijk. Daarnaast heeft de Gemeente een rol in de vergunningverlening en in handhaving en toezicht.

20 In juli wordt gestart met de bouw, hoe worden wij in de tussentijd op de hoogte gehouden van ontwikkelingen? Wij zullen de omwonenden op de hoogte houden van eventuele ontwikkelingen.
21 Tijdens het ontwikkeltraject zijn plannen gepresenteerd met hele hoge en hele lage beplanting, er is duidelijk gekozen voor lage beplanting, blijft dit in stand? Ja, dit blijft in stand.
22 Ik heb een brief ontvangen van de Gemeente, waarin wordt aangegeven dat bouwen volgens de regels van het bestemmingsplan uitsluitend is toegestaan indien de gronden binnen 24 maanden na verlenen van de omgevingsvergunning zijn ingericht volgens het plan. Hoe wordt hierop gehandhaafd, want dit is niet gebeurd. Indien zich een gewijzigde aanvraag indient, moet de gemeente beoordelen in hoeverre de wijzigingen te legaliseren zijn. Nu de wijzigingen niet in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan, ziet de gemeente geen reden om nu al handhavend op te treden. Feitelijk zijn de gronden nog steeds als agrarisch in gebruik.
23 In de originele omgevingsvergunning staat dat er voor het archeologisch onderzoek 43 grote sleuven gegraven moeten worden. U geeft aan dat het onderzoek al is afgerond, maar hier is nog niet aan voldaan, hoe zit dat? De bodemscan om archeologie in beeld te krijgen is afgerond. Nu gaan we verder met de volgende stappen.
24 Waar gaat de stroom heen? De stroom gaat het net in.
25 Vanaf welke plaats gaan men werken, waar gaan de voertuigen langs tijdens de bouw? In principe vanaf de Ruigebultsweg.
26 Wanneer wordt er aan het park gewerkt? Wat zijn de werktijden? De bouwploegen zijn over het algemeen werkzaam van maandag t/m zaterdag van 8 tot 17 uur. We zullen daarbij zoveel mogelijk rekening houden met de omgeving.

Qua bouwtijd kun je rekening houden met enkele maanden.