Laatste transformatorhuisjes zonnepark geplaatst.

Laatste transformatorhuisjes zonnepark geplaatst.
Aan het begin van het nieuwe jaar zijn de werkzaamheden op zonnepark Daalkampen weer opgepakt. Het wachten was op een paar cruciale onderdelen. Het merendeel daarvan is inmiddels geleverd. Afgelopen week zijn de laatste transformatorhuisjes bezorgd. Dit zou voor de kerst al gebeuren. Komende weken zal alles op elkaar aangesloten worden. En zo het nu lijkt zal in februari het zonnepark operationeel zijn. Rond die tijd zal er dan ook  gestart worden met de Crowed funding. Inwoners kunnen voor een interessant rentetarief participeren in het zonnepark. Op onze website vindt u over een paar weken meer informatie.
De groenstrook aan de oostkant van het zonnepark staat momenteel ter discussie. Deze is geplant conform de verstrekte vergunning. Een aantal inwoners is van mening dat deze dichter bij het hek zou moeten staan. Er wordt momenteel gekeken of het mogelijk is deze bosschages te verplaatsen om de buurt tegemoet te komen.
Een vrachtwagen met trafohuisjes.

Prettige kerst en een goed 2022.

Prettige kerst en een goed 2022.

Het jaar 2021 is alweer bijna voorbij. Het tweede jaar dat we te maken hebben met Covid-19. Een jaar met regelmatig een bui regen. De beregeningshaspel bleef in de schuur. Dankzij een normale zomer hebben we een goede oogst achter de rug. En dat is ook wel eens prettig, maar zeker ook nodig. De kosten stijgen heel snel en dat is best zorgelijk. De bouw van zonnepark Daalkampen is bijna afgerond. Dankzij de inspanningen van een ieder is dat ondanks leveringsproblemen en corona redelijk goed verlopen.

Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor de plezierige samenwerking het afgelopen jaar. We hopen iedereen in 2022 weer te kunnen ontmoeten. Wij wensen jullie een fijne kerst en een goed, groeizaam en gezond nieuwjaar.

Jan Reinier, Lente, Sterre, Elle en José

Ruimte voor de nieuwe akker.

Ruimte voor de nieuwe akker.

Afgelopen periode mochten wij meewerken aan een filmpje voor de Branche Organisatie Akkerbouw. Dit filmpje hoort bij “Ruimte voor de Nieuwe Akker”. Met deze campagne brengt BO Akkerbouw de waarde en innovatiekracht van de akkerbouw in beeld.

Sensoren die de kans op bladschimmels meten, een vogelakker die nestgelegenheid biedt en de opslag van zonne-energie: het zijn enkele vernieuwingen in de akkerbouw. Ondernemers Hilde Coolman, Harry Schreuder en Jan Reinier de Jong met dochter Sterre laten deze zien. De komende tijd deelt BO Akkerbouw op Twitter en LinkedIn vier filmpjes waarin deze akkerbouwers de hoofdrol spelen. Door de filmpjes actief te delen op social media laat BO Akkerbouw zien wat de akkerbouw Nederland te bieden heeft.

Hierbij de film van alle akkerbouwers samen:

https://www.youtube.com/watch?v=wRZ1yUAXWXM

Einde oogst 2021.

Einde oogst 2021.

Vandaag zijn de laatste suikerbieten gerooid. Daarmee is de oogst van dit teeltseizoen afgerond. Teeltjaar 2021 was een normaal jaar en dat is best wel bijzonder. De regenhaspel bleef in de schuur, want er viel regelmatig een bui regen. Waardoor de opbrengsten redelijk tot goed zijn. De oogst van alle gewassen verliep mooi. Soms was het even plannen met de voorspelde regen, maar dit heeft niet tot problemen geleid. Slechts eenmaal zijn we met aardappels rooien eruit geregend. Dat was op een zaterdag aan de eind van de middag. Dus een keer op tijd in huis. Dat is ook wel eens fijn. Hopelijk is 2022 weer zo’n jaar. Ik teken er direct voor!

Bodemscan met SoilExplorer

Bodemscan met SoilExplorer

Ook dit najaar hebben we weer meerdere percelen gescand. Dit doen we voor ons precisielandbouwproject MaxSus. We maken hiervoor gebruik van de SoilExplorer van de Data Boerin, Nicole Bartelds. De bodemscanner meet oa de geleidbaarheid. Op basis hiervan kunnen perceelgedeelten aanwijzen in een kavel. Deze delen zijn aansluitend bemonsterd en geanalyseerd. Vervolgens kun je taakkaarten maken waarmee je plaatsspecifiek kunt bemesten, maar ook beregenen.

Groenstroken

Groenstroken

Onlangs zijn de groenstroken die onderdeel uitmaken van het zonnepark geplant. De bosschages beperken het zicht op het zonnepark enigszins en zorgen voor een goede leefomgeving van verschillende vogels. Het betreft een mengsel van verschillende soorten struiken die in samenspraak met de inwoners is gekozen. Het mengsel bestaat uit sleedoorn, gelderse roos, wilde liguster en hondsroos. Ook is er, op verzoek van de inwoners, een groenstrook door het park geplant. Er is gekozen voor groter plantmateriaal. Hierdoor moet alles met de hand geplant worden, maar zijn de struiken uiteindelijk sneller op de gewenste hoogte.

Tussen de struiken zullen nog bloemrijke kruiden gezaaid gaan worden. Zodat ook bijen, vlinders en andere insecten een goed habitat hebben.

Aardappels eruit, oliebollen eten.

Aardappels eruit, oliebollen eten.

Op 19 oktober hebben we de laatste aardappels gerooid. Traditiegetrouw staan hier dan oliebollen op tafel. Een goed gebruik dat we graag in ere houden.

Dit jaar eindigden we niet met de zetmeelaardappels. Die hadden we een week geleden al gerooid. Er moest nog een stukje pootaardappelen gerooid worden, maar de kisten waren op. Na een week sorteren waren er voldoende lege kisten om te gaan rooien.

De opbrengsten zijn dit jaar goed. De zetmeelaardappels hebben een gemiddelde opbrengst. Het zetmeelgehalte wordt pas duidelijk bij het afleveren begin volgend jaar. Maar we zijn tevreden. De pootaardappelen hebben een bovengemiddelde opbrengst. We zien we iets meer schurft en andere gebreken. Maar al met al zijn we zeker tevreden.

En de oliebollen smaken natuurlijk heerlijk na een seizoen hard werken.

Het oliebollenbakteam 2021.

De panelen liggen.

De panelen liggen.

Op 19 augustus legden onze dochters het eerste zonnepaneel op zonnepark Daalkampen, een bijzonder moment. Inmiddels zijn we twee maanden verder en is veel gebeurd. De afgelopen periode is er hard gewerkt door de mannen van EVKlips. Er zijn ruim 40.000 panelen gelegd. Verder is alle bekabeling aan de panelen gemonteerd en zijn de hoofdkabels ingegraven. Ook is het tweede inkoopstation geplaatst. Het wachten is op de transformatorstations. Deze hebben vertraging, waardoor het werk de komende weken nagenoeg stil ligt. In november zullen de werkzaamheden hervat worden.

Mijn zienswijze op het 7e actieprogramma nitraatrichtlijn.

Mijn zienswijze op het 7e actieprogramma nitraatrichtlijn.

Geachte minister Schouten, beste Carola,

Het is alweer twee jaar geleden dat wij u op ons akkerbouwbedrijf hebben mogen ontvangen. De droogte was toen de aanleiding. Blij verrast waren we met de tegenuitnodiging waar onze dochter Sterre en ik te gast bij u waren tijdens de viering van Prinsjesdag. In de gesprekken die we in 2019 hebben gehad heb ik u leren kennen als een minister met kennis van zaken die weet waar ze over praat. Het concept 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn waarin het ministerie van LNV een aantal maatregelen voorstelt om de waterkwaliteitsdoelen in de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water te halen komen voor mij dan ook als een grote verrassing. De voorstellen voor duurzame bouwplannen zijn zeer ingrijpend voor de akkerbouwsector, maar volgens mij schiet u uw doel voorbij. In deze brief maak ik graag van de gelegenheid gebruik om dit nadere toe te lichten.

Waterkwaliteit

Uit het ontwerp 7e Actieprogramma blijkt dat de normen voor de grondwaterkwaliteit uit de Nitraatrichtlijn in onze regio (zandgronden) ongeveer op het gewenste niveau van 50 mg/l zitten. Bij collega’s op klei- en veengrond wordt dit niveau onder normale omstandigheden eenvoudig gehaald. Mochten er nog gebieden zijn die niet aan de doelen voldoen dan is het beter om dit gebiedsgericht en gewas specifiek aan te pakken in plaats van de hele sector het leven moeilijk te maken.

Duurzame bouwplannen: Rustgewassen

In 2023 wordt het verplicht om elke vier jaar een rustgewas te telen in het bouwplan. Vanaf 2027 wordt dit zelfs elke drie jaar verplicht. Een maatregel die voor heel Nederland gaat gelden, terwijl zoals bovengenoemd de waterkwaliteitsdoelen in het grootste gedeelte van ons land worden gehaald.

Meer graan in het bouwplan zal ten koste gaan van de teelt van financieel interessante gewassen zoals aardappelen en suikerbieten. Hierdoor krijg ik met een inkomensdaling te maken en dat terwijl juist de kosten steeds verder toenemen. En levert de teelt van graan (als rustgewas) echt een hogere bijdrage aan het voorkomen van nitraatuitspoeling dan andere gewassen?

De afgelopen jaren zaaien we vanggewassen na zomergerst, meer dan de wettelijke verplichting. Dit doen we omdat het goed is voor de bodem. Deze groenbemester werken we eind december door de grond, zodat deze kan verteren en we er voor de vervolgteelt wat aan hebben. Dat mag straks ook niet meer. Dan krijgen we hetzelfde als bij het scheuren van grasland. Dat moet nu in het voorjaar, met het gevolg dat het gras onvoldoende verteert en we extra moeten bemesten. Vooral in droge zomers, die hebben we steeds vaker, blijft het gras onverteerd in de grond achter. Een ander nadeel van een perceel groen de winter door is dat de vorst haar werk niet kan doen. Vorst heeft een positief effect op de bodemstructuur. En achter gebleven aardappels vriezen kapot. Met een vanggewas is dat niet aan de orde waardoor problemen met aardappelziektes als aardappelmoeheid toe kunnen nemen. Iets wat zeer onwenselijk is.

Duurzame bouwplannen: Inzaai vanggewassen

Als tweede maatregel wordt voorgesteld dat op onze zandgronden vanaf 2023 60% van het areaal voor 1 oktober ingezaaid moet worden met een vanggewas. Op het moment van schrijven van deze brief zijn al onze aardappels nog niet geoogst en moeten we nog starten met het suikerbieten rooien. Deze maatregel is dus niet haalbaar. Op het voorstel om vanaf 2027 het volledige bouwplan voor 1 oktober in te gezaaid te hebben met rustgewassen ga ik maar niet op in.

Dit voorstel staat haaks op de praktijk, zoals ik dat steeds vaker zie. De zetmeelaardappeloogst startte hier dit jaar op 2 oktober. Mijn eerste suikerbieten worden rond 22 november gerooid. De laatste bieten gaan pas tweede helft december uit de grond. Deze gewassen groeien dus nog volop. Door de opgelegde datum van 1 oktober wordt ik gedwongen om vroegtijdig te oogsten. Hierdoor mis ik bij mijn zetmeelaardappelen enkele weken groei en bij mijn suikerbieten zelfs enkele maanden. Dit betekent een verhoging van de milieu impact, een veel lagere opbrengst en een kwalitatief minder goed product (een lager suiker- en zetmeelgehalte). Maar ook een lager inkomen voor mij en mijn gezin.

Bovendien krijgen onze coöperaties Avebe en Cosun het een stuk moeilijker omdat de kwaliteit van de gewassen een stuk minder is, de bewaarbaarheid minder wordt en de verwerking in kortere tijd zal moeten gebeuren. En dat terwijl campagnes uit kostenoogpunt juist steeds langer zijn geworden de afgelopen jaren. Al met al komt de concurrentiepositie van onze coöperaties onder druk te staan en dit gaat ten koste van het verdienvermogen van telers.

Duurzame bouwplannen: Bufferstroken

Als laatste worden er bufferstroken, of teeltvrije zones opgelegd, van 2 meter langs watergangen tot 5 meter langs ‘ecologisch kwetsbare waterlopen en KRW-waterlichamen’. Allemaal grond dat uit productie wordt genomen. Kostbare landbouwgrond wat niet meer beteeld wordt en dus ook geen inkomsten meer genereerd. En de inkomenspositie van de landbouw staat al onder druk.

Tijdens Prinsjesdag 2019 vroeg ik u of het nog wel leuk was om minister van Landbouw te zijn. U stelde mij een wedervraag, of het nog wel leuk was om boer te zijn. Ik heb dat met een volmondig JA bevestigd. We zijn inmiddels twee jaar verder. En soms zakt mij de moed ook wel eens in de schoenen. Ik heb een geweldig vak en ben elke dag met veel plezier op de boerderij bezig. Maar als ik hoor hoe er over ons als sector gepraat wordt en hoe makkelijk bepaalde regels zoals de nitraatrichtlijn worden opgelegd dan vergaat mij de lol ook wel eens. Dat er steeds meer geëist wordt van de landbouw past in de hedendaagse tijd, maar dan zal daar wel wat tegenover moeten staan.

In 2019 gaf u in interview een talkshow ons akkerbouwbedrijf een compliment voor hoe we met duurzaamheid bezig zijn. De maatregelen zoals hierboven benoemd doen daar afbreuk aan. Ik doe dan ook een dringend beroep op u en uw ministerie om de maatregelen aan te passen naar de boerenpraktijk. Zodat dat mijn bedrijf niet onnodig beperkt wordt in het ondernemen en dat er doelmatige en meer gebiedsgerichte en gewasspecifieke maatregelen komen in plaats van generieke maatregelen.

Met vriendelijke groet,

Jan Reinier de Jong

Einde oogst zetmeelaardappels.

Einde oogst zetmeelaardappels.

Afgelopen weekend zijn de laatste zetmeelaardappels gerooid. Altijd weer een mooi moment. We zijn begin oktober gestart met het inschuren. Ondanks het natte eerste weekend van oktober hebben we weinig stil gestaan. De oogst verliep vlot. De opbrengsten zijn goed en boven ons meerjarig gemiddelde. Ten op zichtte van 2018 liggen er dit seizoen 2,5 keer meer aardappels in de schuur. Zo zie je maar hoeveel impact het weer kan hebben. De aardappels blijven liggen tot begin februari. Dan worden ze gehaald voor verwerking tot aardappelmeel en eiwit.