Sponsering onderhoud kunstgrasveld pannaveld

Sponsering onderhoud kunstgrasveld pannaveld

Om te zorgen dat de kunstgrasmat van het Pannaveld, Daalkampen Arena, in topconditie blijft is een professionele jaarlijkse grondige onderhoudsbeurt nodig. Daarbij is de inzet van een mechanische onderhouds- en reinigingsmachine nodig. De kunstgrasmat wordt intensief geborsteld en het strooizand (infillzand) gereinigd. Hiermee wordt voorkomen dat onkruid en mos zich kan ontwikkelen en door bijvullen van infillzand blijven de grassprieten overeind staan. Ook de waterdoorlatendheid blijft daardoor goed. De kosten worden voor de komende 2 jaar gesponsord door De Jong Energie B.V.

Zonnepark voldoet ruimschoots aan norm Agentschap Telecom.

Zonnepark voldoet ruimschoots aan norm Agentschap Telecom.

Zoals eigenlijk bij alle elektrische apparaten, is het mogelijk dat er elektro magnetische straling vrijkomt bij een zonnepark. In 2018 was er bij de vergunningaanvraag van verschillende zonneparken in de gemeente Borger-Odoorn regelmatig discussie over de elektromagnetische straling. Er was zorg bij inwoners van de gemeente, maar ook bij Astron, de eigenaar van de Lofar telescoop. De GGD Drenthe gaf aan dat er geen reden tot ongerustheid was.

Voor de vergunning is op initiatief van Astron en Agentschap Telecom, per zonnepark bepaald hoeveel straling er mocht worden uitgestoten om mogelijke storing aan de Lofar telescoop te voorkomen. Deze normen liggen dermate laag dat er geen enkele hinder voor omwonenden is. Een groot aantal zonnepark ontwikkelaars (parken Exloo, Buinen, Buinerveen, Westdorp en Daalkampen) hebben gezamenlijk een systeem laten ontwerpen om elektromagnetische straling te voorkomen. Er is een speciale omkasting voor de omvormers gemaakt. En tussen de kabels zijn filters gezet die straling tegen gaan.

Afgelopen periode is zonnepark Daalkampen als een van de laatste zonneparken beoordeeld door Agentschap Telecom en Astron. De uitermate fijne meetapparatuur konden duidelijk vaststellen dat de straling keurig beneden alle grenzen was en dat alle maatregelen uitstekend hebben geholpen. Ook op 3 meter de omvormers was van overschrijding geen sprake. “Een oplader van een mobiele telefoon geeft zo’n 50 keer meer straling dan de gemeten straling bij de omvormer”. Zowel Astron als de gespecialiseerde meet partij waren zeer tevreden met de uitkomst.

Afrondende werkzaamheden.

Afrondende werkzaamheden.

De afgelopen periode zijn er veel werkzaamheden op het zonnepark afgerond. De wegen zijn voorzien van een laagje asfalt. Hierdoor blijft het hele terrein goed bereikbaar voor onderhoud. De poorten zijn geplaatst. De laatste omvormers zijn opgehangen en aangesloten. Alle transformatorhuisjes zijn geplaatst en verbonden aan het interne net. Het complete zonnesysteem is volledig getest en vrijgegeven. Vervolgens is het aangesloten op het stroomnetwerk van Enexis. De komende periode zullen de sloten deels hersteld en schoongemaakt worden. Op een paar plaatsen waar het afgelopen najaar te nat was zullen nog struiken gepland worden. En deze maand zal op de kabeltraces gras gezaaid worden.

Laatste transformatorhuisjes zonnepark geplaatst.

Laatste transformatorhuisjes zonnepark geplaatst.
Aan het begin van het nieuwe jaar zijn de werkzaamheden op zonnepark Daalkampen weer opgepakt. Het wachten was op een paar cruciale onderdelen. Het merendeel daarvan is inmiddels geleverd. Afgelopen week zijn de laatste transformatorhuisjes bezorgd. Dit zou voor de kerst al gebeuren. Komende weken zal alles op elkaar aangesloten worden. En zo het nu lijkt zal in februari het zonnepark operationeel zijn. Rond die tijd zal er dan ook  gestart worden met de Crowed funding. Inwoners kunnen voor een interessant rentetarief participeren in het zonnepark. Op onze website vindt u over een paar weken meer informatie.
De groenstrook aan de oostkant van het zonnepark staat momenteel ter discussie. Deze is geplant conform de verstrekte vergunning. Een aantal inwoners is van mening dat deze dichter bij het hek zou moeten staan. Er wordt momenteel gekeken of het mogelijk is deze bosschages te verplaatsen om de buurt tegemoet te komen.
Een vrachtwagen met trafohuisjes.

Groenstroken

Groenstroken

Onlangs zijn de groenstroken die onderdeel uitmaken van het zonnepark geplant. De bosschages beperken het zicht op het zonnepark enigszins en zorgen voor een goede leefomgeving van verschillende vogels. Het betreft een mengsel van verschillende soorten struiken die in samenspraak met de inwoners is gekozen. Het mengsel bestaat uit sleedoorn, gelderse roos, wilde liguster en hondsroos. Ook is er, op verzoek van de inwoners, een groenstrook door het park geplant. Er is gekozen voor groter plantmateriaal. Hierdoor moet alles met de hand geplant worden, maar zijn de struiken uiteindelijk sneller op de gewenste hoogte.

Tussen de struiken zullen nog bloemrijke kruiden gezaaid gaan worden. Zodat ook bijen, vlinders en andere insecten een goed habitat hebben.

De panelen liggen.

De panelen liggen.

Op 19 augustus legden onze dochters het eerste zonnepaneel op zonnepark Daalkampen, een bijzonder moment. Inmiddels zijn we twee maanden verder en is veel gebeurd. De afgelopen periode is er hard gewerkt door de mannen van EVKlips. Er zijn ruim 40.000 panelen gelegd. Verder is alle bekabeling aan de panelen gemonteerd en zijn de hoofdkabels ingegraven. Ook is het tweede inkoopstation geplaatst. Het wachten is op de transformatorstations. Deze hebben vertraging, waardoor het werk de komende weken nagenoeg stil ligt. In november zullen de werkzaamheden hervat worden.

Eerste zonnepaneel geplaatst.

Eerste zonnepaneel geplaatst.

Op donderdag 19 augustus legden Lente, Elle en Sterre de Jong het eerste zonnepaneel op zonnepark Daalkampen. Een heugelijk moment voor de familie De Jong. De afgelopen jaren is heel wat tijd en energie in de ontwikkeling van het zonnepark gestoken. Vandaag is dus het eerste van 40.000 panelen gelegd. Als het park klaar is zal het voor ongeveer 5000 huishoudens stroom leveren.

Binnenkort zal er een crowdfunding voor het zonnepark worden opengesteld. Op deze wijze kan de omgeving mee profiteren middels een interessante rente vergoeding.

Werkzaamheden percelen Daalkampen

Werkzaamheden percelen Daalkampen

Op korte termijn zullen de eerste werkzaamheden op de percelen waar zonnepark Daalkampen komt beginnen. Dit betreft vooral werkzaamheden van landbouwkundige aard. De grond heeft een beetje aandacht nodig. De natte oogst afgelopen herfst heeft letterlijk zijn sporen na gelaten. De komende periode zal de grond in ere hersteld worden. Er zullen delen gemaaid en gefreesd worden. De percelen zullen losgetrokken worden met een cultivator en vervolgens worden ze geëgaliseerd. Aansluitend zal het terrein worden ingezaaid met een kruidenrijk grassenmengsel.

Verslag informatie avond 24-3 verkleinen/aanpassen zonnepark

Verslag informatie avond 24-3 verkleinen/aanpassen zonnepark

VERSLAG INFORMATIEAVOND ZONNEPARK DAALKAMPEN

Datum: 24 maart 2021, 19.30u

Onderwerp: Presentatie aangepast ontwerp zonnepark

Genodigden: omwonenden en bewoners rondom project Zonnepark Daalkampen

 

Kort verslag

Op 24 maart 2021 heeft via Teams een online informatieavond plaatsgevonden over het aangepaste ontwerp van Zonnepark Daalkampen. Via een brief zijn ca 300 omwonenden van het zonnepark uitgenodigd om zich aan te melden, waarna een link voor de Teams vergadering werd verzonden. Op deze wijze hebben zich 14 geïnteresseerden aangemeld. Naast omwonenden van het zonnepark, is ook de gemeente Borger-Odoorn en GroenLeven uitgenodigd om de informatieavond bij te wonen. Namens de gemeente hebben Dhr. Krikke en Dhr. Brink de avond bijgewoond. Namens GroenLeven waren Dhr. Santema en Mevr. Pool aanwezig.

Presentatie

De presentatie over het aangepaste ontwerp van het zonnepark is gegeven door Jan Reinier de Jong. Kern van de presentatie is dat het park kleiner wordt en verder van de woonwijk kan worden gebouwd.

Vragen

Na de presentatie kregen deelnemers de gelegenheid om vragen te stellen. De volgende vragen zijn gesteld:

  Vraag Antwoord
1 Blijft de locatie van de hekwerken aan de oostzijde (wijk) hetzelfde, of schuift deze mee met de nieuwe contour? De hekwerken vallen onder het bouwwerk en die zullen mee opschuiven. Die zullen ook verder van de wijk af komen te liggen.
2 Wat gebeurt er dan met de overgebleven driehoek. Krijgt die nu een andere bestemming? Wie gaat dat onderhouden, weten we wat de plannen zijn? De Gemeente is grondeigenaar en die zal dat weer vrijgeven voor agrarisch gebruik.

 

 

3 Het oorspronkelijke plan wordt gewijzigd, wat betekent dit voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning? Het nieuwe ontwerp past binnen de regels van het geldende bestemmingsplan. Alleen de omgevingsvergunning wordt gewijzigd. De huidige omgevingsvergunning blijft bestaan als de wijzigingen om welke reden dan ook geen doorgang kunnen vinden.
4 Hoe zit het met de levering van de opgewekte energie aan het net? Dit is geregeld.
5 Is het archeologisch onderzoek afgerond? Er is een complete bodemscan uitgevoerd op de percelen. Deze scan laat zien op welke diepte en waar mogelijke archeologische resten te vinden zijn. Met behulp van deze gegevens kan een veel gerichter vervolgtraject worden opgezet.
6 Wat betekent de participatie concreet voor de omwonenden van het zonnepark? Na afronding van de bouw kan de omgeving financieel deelnemen in het zonnepark.
7 Er is sprake van heesterbeplanting, deze zal in de winterperiode onbegroeid zijn waardoor je toch zicht hebt op het park. Wordt het park helemaal omkleed met heesters of alleen gedeeltelijk? We doen dit zoals het in het bestemmingsplan is opgenomen. Destijds is aangegeven dat het hele park omzoomd wordt door heesters, op verzoek van de omwonenden. Wij willen hier meedenken om te kijken wat mogelijk is binnen het bestemmingsplan.
8 Komt er alleen hekwerk of ook een heg? Struiken?

 

Zie vraag 7.
9 In hoeverre krijgen wij als bewoners last van de stroompieken die het zonnepark in het net gaat opleveren? Van deze stroompieken zal geen sprake zijn. Het zonnepark zal niet worden aangesloten op de ringleiding (waar woningen en bedrijven op zijn aangesloten), maar gaat rechtstreeks naar onderstations van Enexis.
10 In de eerste vergunning zijn termijnen genoemd (o.a. SDE subsidie, totale doorlooptijd van 20 of 25 jaar), gaan die mee schuiven? Of blijven de termijnen bestaan zoals in de eerste vergunning? Gaan de termijnen in zodra de vergunning is afgegeven? In de vergunning is opgenomen dat de termijn begint te lopen zodra het project is gerealiseerd. Er wijzigt hierin dus niets.

 

De SDE subsidie start wanneer een project is gerealiseerd en ook daadwerkelijk stroom levert aan het net.

Wat betreft de termijn voor de SDE subsidie, heb je richting de RVO de plicht om binnen een gestelde termijn het project te realiseren en aan te sluiten. Dit is in principe 3 jaar met uitstelmogelijkheid tot 4 jaar.

11 De oriëntatie van de panelen wijzigt, is er onderzoek gedaan naar de spiegeling van de panelen, wanneer de zon laag staat? Zonnepanelen geven nagenoeg geen spiegeling. Bovendien staan de panelen met de rug richting de wijk, zodat van mogelijke weerspiegeling geen last zal zijn.
12 Kunnen we aan meer gegevens komen over de overige wijzigingen? Bijvoorbeeld: het soort panelen, de transformatoren, het hekwerk. Graag ontvangen we een overzicht van alle wijzigingen t.o.v. het oude plan. De informatie is onderdeel van de vergunningsvraag. We zullen een beknopte versie van deze informatie per mail aan u verstrekken.

 

13 Er wijzigt niets in het bestemmingsplan, maar wordt er wel een nieuwe Omgevingsvergunning aangevraagd? Er wordt een nieuwe aanvraag ingediend voor het onderdeel ‘Bouwen’.
14 Op de nieuwe tekening staat een weg, tussen het perceel van Ebbing en van Smit, dit is privé terrein, hoe zit dat? Dit is een onderhoudspad. Als dit inderdaad op privéterrein is ingetekend, dan is dat niet mogelijk. Hier zullen we naar kijken.
15 U geeft aan dat er om het hele park een groenrand wordt aangebracht. Achter ons perceel (Ebbing) staat geen groene omlijning, hoe zit dit? In het oorspronkelijke bestemmingsplan is dit ook niet opgenomen, omdat hier een tweede loods gebouwd zou worden.

 

Als groenvoorziening toch wenselijk is, dan is dit bespreekbaar, we zullen hierover contact opnemen.

16 De wijk Daalkampen zal geen last hebben van spiegeling vanwege de nieuwe oriëntatie, maar wij (Ebbing) krijgen dan juist extra spiegeling. Het park komt ook dichterbij ons te liggen, dus meer overlast. De panelen staan nu met de rug naar de wijk Daalkampen. In het oude ontwerp stonden de panelen zuidelijk opgesteld, richting uw loodsen. De nieuwe opstelling zal juist voor minder spiegeling zorgen.

Bovendien stonden in het oude ontwerp meer panelen dichter tegen de loodsen aan, dat zijn in de nieuwe opstelling aanzienlijk minder.

17 Kunt u ook aangeven hoe ver de panelen van ons perceel (Ebbing) vandaan komen? Wij zullen hier een inschatting van geven.
18 Op de website van GroenLeven staat een mooie zin, dat bij de vergunningsaanvraag de omgeving vanaf dag 1 wordt betrokken bij het proces, wat gaat dag 1 worden? In de volgorde is het gebruikelijk om eerst met de grondeigenaar overeenstemming te bereiken over een wijziging alvorens de omgeving wordt geïnformeerd. Overigens wordt opgemerkt dat niet GroenLeven, maar dhr. De Jong hier initiatiefnemer is.
19 Wat is precies de rol van de Gemeente, de evaluatie van Zonne-oogst? Het beleid van Zonne-oogst is ontwikkeld in 2017. De Gemeente is al in 2013 gestart bezig met het project Daalkampen. Het beleid van Zonne-oogst is dus ontwikkeld ná het plan voor Daalkampen.

 

De evaluatie van Zonne-oogst is in opdracht van de Gemeente uitgevoerd. Dit evaluatie geeft aan dat kinderziektes zijn en dingen waarvan men kan leren.

 

De Gemeente heeft een rol in dit project te vervullen als grondeigenaar, maar dat is privaatrechtelijk. Daarnaast heeft de Gemeente een rol in de vergunningverlening en in handhaving en toezicht.

20 In juli wordt gestart met de bouw, hoe worden wij in de tussentijd op de hoogte gehouden van ontwikkelingen? Wij zullen de omwonenden op de hoogte houden van eventuele ontwikkelingen.
21 Tijdens het ontwikkeltraject zijn plannen gepresenteerd met hele hoge en hele lage beplanting, er is duidelijk gekozen voor lage beplanting, blijft dit in stand? Ja, dit blijft in stand.
22 Ik heb een brief ontvangen van de Gemeente, waarin wordt aangegeven dat bouwen volgens de regels van het bestemmingsplan uitsluitend is toegestaan indien de gronden binnen 24 maanden na verlenen van de omgevingsvergunning zijn ingericht volgens het plan. Hoe wordt hierop gehandhaafd, want dit is niet gebeurd. Indien zich een gewijzigde aanvraag indient, moet de gemeente beoordelen in hoeverre de wijzigingen te legaliseren zijn. Nu de wijzigingen niet in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan, ziet de gemeente geen reden om nu al handhavend op te treden. Feitelijk zijn de gronden nog steeds als agrarisch in gebruik.
23 In de originele omgevingsvergunning staat dat er voor het archeologisch onderzoek 43 grote sleuven gegraven moeten worden. U geeft aan dat het onderzoek al is afgerond, maar hier is nog niet aan voldaan, hoe zit dat? De bodemscan om archeologie in beeld te krijgen is afgerond. Nu gaan we verder met de volgende stappen.
24 Waar gaat de stroom heen? De stroom gaat het net in.
25 Vanaf welke plaats gaan men werken, waar gaan de voertuigen langs tijdens de bouw? In principe vanaf de Ruigebultsweg.
26 Wanneer wordt er aan het park gewerkt? Wat zijn de werktijden? De bouwploegen zijn over het algemeen werkzaam van maandag t/m zaterdag van 8 tot 17 uur. We zullen daarbij zoveel mogelijk rekening houden met de omgeving.

Qua bouwtijd kun je rekening houden met enkele maanden.